velikost textu

Bezpečnostní aspekty nanoaerosolů v pracovním prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bezpečnostní aspekty nanoaerosolů v pracovním prostředí
Název v angličtině:
Safety aspects of nanoaerosols in the work environment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Ing. Marcela Skřehotová
Oponent:
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Id práce:
133342
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Chemie životního prostředí (NCHZPD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
27. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Lidé jsou exponováni nanoaerosolům od nepaměti, avšak nově vyráběné nanomateriály přinášejí rizika, na která nejsme zdaleka připraveni. Ačkoli se jedná o relativně nové materiály a technologie, již dnes jsou u některých z nich prokázány jejich závažné zdravotní důsledky. Zabývat se proto otázkami ochrany lidského zdraví před jejich nežádoucími účinky je velmi potřebné. Předkládaná práce shrnuje vybrané bezpečnostní aspekty související s expozicí nanoaerosolům na pracovištích, kterým je v současnosti věnována velká pozornost. Práce tak představuje komentované výsledky autorčiny dosavadní odborné práce s odkazem na příslušnou publikační činnost.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT People have been exposed to aerosols since forever. However, the newly manufactured nanomaterials involve risks for those we are not ready. Although these are relatively new materials and technologies some of them have already demonstrated their serious health consequences. Therefore it is necessary to deal with the issues of human health protection from the unwilling effects. The present thesis summarizes selected safety aspects related to nanoaerosols exposure in the workplaces, which are currently the subject of attention. Thus the thesis presents the glossed results of author´s previous professional work with reference to relevant publications.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Ing. Marcela Skřehotová 121 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Ing. Marcela Skřehotová 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Ing. Marcela Skřehotová 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc. 80 kB