text size

Clinical significance of cytokine gene polymorphism

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Clinical significance of cytokine gene polymorphism
Title (in czech):
Klinický význam polymorfismu cytokinových genů
Type:
Rigorosum thesis
Author:
RNDr. Libor Kolesár, Ph.D.
Thesis Id:
133340
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Cell Biology (31-151)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Immunology (NIMUN)
Degree granted:
RNDr.
Defence date:
07/02/2013
Defence result:
Pass
Publication of the thesis:
Attachment(s) of the thesis was(were) excluded from public domain.
Language:
English
Abstract (in czech):
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Doktorský studijní program v biomedicíně Studijní obor: Imunologie Mgr. Libor Kolesár Klinický význam polymorfismu cytokinových genů Clinical significance of cytokine gene polymorphism Disertační práce Vedoucí závěrečné práce/Školitel: Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc Praha 2012 Abstrakt Lidský genom je plný různých sekvenčních variant. Liší se hlavně velikostí ale také svým vlivem na fenotyp. Nejmenší jednotkou genetického polymorfismu je tzv. jednonukleotidový polymorfismus (SNP z angl. single nucleotide polymorphism). SNP jsou tvořeny záměnami jednotlivých bazí mezi dvěmi alelami a mohou ovlivnit genovou expresi. Genetické polymorfismy jsme studovali ve třech oblastech: (1) jako marker rizikových pacientů po orgánové transplantaci, (2) diagnostický marker u pacientů s interticiálními plicními chorobami nebo (3) s myomy. Dospěli jsme k následujícím závěrům. Etnikum nebo národnost hrají svou roli v distribuci genetických polymorfismů. Toto musíme brát do úvahy, když se snažíme porovnat s naší populací výsledky z jiných populací. Naše první klinická studie s asociací genů dospěla k nálezu, že dokonce genový polymorfismus cytokinu IL-18 může přispět k opoždění nástupu funkce štěpu po transplantaci ledviny a podporuje roli tohoto prozánětlivého cytokinu v časné imunitní odpovědi proti ledvinnému aloštěpu. Při studiu intersticiálních plicních chorob (IPCH) jsme dospěli k závěru, že genový polymorfismus cytokinů přispívá k patogenezi a hraje roli v etiologii IPCH s důrazem na promotorové oblasti v IL-4, IL-4RA, IL-1RA a IL-12. Našli jsme asociace mezi polymorfismy a funkčními parametry idiopatické plicní fibrózy (IPF) a mezi hladinami ostatních cytokinů. A konečně, jak se cytokiny podílejí na rozvoji děložního myomu, tak se zdá, že jejich genové polymorfismy rovněž hrají určitou roli, což jsme demonstrovali na polymorfismu v genech pro IL-4 a tumor nekrotizující faktor (TNF)-α. Naše data podporují hypotézu, že genové polymorfismy mohou ovlivnit imunitní reakce. Ovšem míra tohoto ovlivnění není dosud známa. Procesy při orgánové transplantaci nebo patogeneze choroby jsou ovlivněny mnoha geny a jsou tak komplexní, že si těžko dovedeme představit, že by jediná bodová záměna v konkrétním genu mohla ovlivnit tolik biochemických a signalizačních drah. Musíme vzít také do úvahy roli epigenetiky, která se zdá, že hraje určitou významnou roli.
Abstract:
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Doktorský studijní program v biomedicíně Studijní obor: Imunologie Mgr. Libor Kolesár Klinický význam polymorfismu cytokinových genů Clinical significance of cytokine gene polymorphism Disertační práce Vedoucí závěrečné práce/Školitel: Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc Praha 2012 Abstract The human genome is full of different sequence variants. They are different mainly in size but also in their influence on phenotype. The smallest unit of genetic polymorphism is single nucleotide polymorphism (SNP). SNPs represent a single nucleotide change between two alleles and might affect the gene expression. We have studied SNPs in three distinct fields as: (1) marker of risky patients after the organ transplantation, (2) diagnostic marker of patients with interstitial lung diseases (ILD) or (3) with uterine fibroid (UF). We have come to the following results. Ethnicity or even nationality plays a role in the distribution of genetic polymorphism. This must be absolutely taken into account when one would like to transfer findings of a clinical study from a certain nation or ethnic and applied them to his studied group for the comparative purposes. Our first clinical gene-association study has found that even gene polymorphism of the IL-18 gene may contribute to the delayed onset of kidney graft function after transplantation and support the role of this proinflammatory cytokine in the modulation of early immune responses against the kidney allograft. From the studies of ILDs, we conclude that cytokine gene polymorphisms contribute to the pathogenesis and play a role in the etiology of ILDs, with an emphasis on the IL-4, IL-4RA, IL-1RA, and IL-12 promoter regions. Associations have been found between the polymorphisms and functional parameters of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) and levels of other cytokines. Finally, as cytokines play a role in the development of UF it seems that their gene polymorphisms play a role as well as we demonstrated on the polymorphism for IL-4 and tumor necrosis factor (TNF)-α. Our data suggest that the gene polymorphism can influence immune reaction. However, the strength of this effect is still unknown. Processes in organ transplantation or in disease pathogenesis are so polygenic and complex that it is hard to imagine that one point substitution in the certain gene could affect so many biochemical and signalling pathways. We have to take into account also a role of epigenetics on the level of gene expression which also seems to play a significant role.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis RNDr. Libor Kolesár, Ph.D. 1.15 MB
Download Attachment to the thesis RNDr. Libor Kolesár, Ph.D. 1.01 MB
Download Abstract in czech RNDr. Libor Kolesár, Ph.D. 316 kB
Download Abstract in english RNDr. Libor Kolesár, Ph.D. 309 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 80 kB