velikost textu

Kulturní a interkulturní psychologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kulturní a interkulturní psychologie
Název v angličtině:
Cultural and cross - curtural psychology
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Ondřej Cerha
Oponenti:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
Id práce:
133239
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Kulturologie (KULT)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
29. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
interkulturní psychologie, kulturní psychologie, kultura, psychologie
Klíčová slova v angličtině:
cross - cultural psychology, cultural psychology, culture, psychology
Abstrakt:
Abstrakt: Cílem rigorózní práce s názvem Kulturní a interkulturní psychologie, je blíže představit obory kulturní psychologie a interkulturní psychologie v českém prostředí. Rigorózní práce je svým zaměřením teoretická a literárně přehledová. Ustředí práce představuje studium vztahu kultury k duševnímu životu člověka. Práce se rovněž orientuje na výzvy a limity studia lidské psychiky v interkulturní perspektivě. Pozornost je věnována čtyřem tematickým okruhům psychologie: vlivu kultury na kognitivní procesy, ontogenezi jedince v kultuře, vztahu osobnosti a kultury a psychologickým aspektům mezikulturní interakce. Samostatnou část zaujímá nástin vývoje a etablování oborů kulturní a interkulturní psychologie. Citované empirické studie ukazují, že kulturní kontext má vliv na řadu psychických funkcí. Klíčová slova: interkulturní psychologie, kulturní psychologie, kultura, psychologie
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of the thesis entitled Cultural and cross-cultural psychology is to introduce the fields of cultural psychology and cross-cultural psychology in the Czech Republic. The thesis is a theoretical and literature review. The thesis mainly focuses on the study of relationship between culture and mental life of man. The author also emphasizes the challenges and limits of studies of human psyche in a cross-cultural perspective. Attention is paid to the four thematic areas of psychology: the influence of culture on cognitive processes, individual development in culture, the relationship between personality and culture and psychological aspects of intercultural interaction. Development and establishment of cultural and cross-cultural fields of psychology are presented in a separate section. Cited empirical studies show that cultural context has an effect on many mental functions. Keywords: cross - cultural psychology, cultural psychology, culture, psychology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ondřej Cerha 1.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ondřej Cerha 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ondřej Cerha 15 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 106 kB