velikost textu

„Becoming a Facebok User“: Záhada (ne)opouštění facebooku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
„Becoming a Facebok User“: Záhada (ne)opouštění facebooku
Název v angličtině:
"Becoming a Facebook User": the mystery of (not) leaving
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Marie Dlouhá
Vedoucí:
Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Balon, PhD.
Id práce:
133204
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SCO)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
25. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
facebook, Erving Goffman, interakční regiony, střední zóna, California Hotel efekt
Klíčová slova v angličtině:
facebook, Erving Goffman, interactional regions, middle region, "Hotel California" effect
Abstrakt:
ABSTRAKT Facebook se v posledních letech stal významným komunikačním a interakčním médiem a sociálním fenoménem, který přitahuje pozornost zejména pro svoji širokou základnu uživatelů, vyvolává otázky bezpečí, „závislosti“, identity a sebeprezentace. Práce Becoming a Facebook User (název je inspirován článkem Howarda Beckera) se zaměřuje především na problematiku (ne)opouštění – kvalitativními metodami zkoumá facebookovou „závislost“. Prostřednictvím etnografických rozhovorů a analýzy založené na interakcionistickém přístupu Ervinga Goffmana, rozšířeného o myšlenky Joshuy Meyrowitze odhaluje facebookové uživatelství jako kariéru a nikoliv stav. Analýza jednotlivých etap uživatelství ukazuje na hlavní důvod „závislosti“ – střední zónu – tedy místa, kde se střetávají různá publika, a které nabízí možnost kontaktu se širokým počtem osob z rozličných prostředí. Práce upozorňuje na to, že střední zóna poskytuje svému uživateli výhody, pokud zde dochází k efektivnímu managementu interakčních regionů, který má zabránit přehlcení, tj. nepřehlednosti. V rámci kariéry se uživatelé učí regiony spravovat, což znamená investice času a úsilí. Spolu s výhodami, které takto řízená střední zóna má, to má za důsledek, že se jen těžko opouští – tento princip je připodobněn k California Hotel efektu. Práce nabízí i možnou variantu budoucího vývoje – upozorňuje na hrozbu přehlcení facebookové střední zóny, což by mohlo vést k opuštění Facebooku jako konkrétního produktu. Ovšem facebook jako možnost interakce a komunikace ve střední zóně se dle autorky může zachovat nezávisle na tom, v rámci jaké konkrétní technologie bude fungovat, což můžeme pojmenovat jako (ne)opouštění F/facebooku. KLÍČOVÁ SLOVA: facebook, Erving Goffman, interakční regiony, střední zóna, California Hotel efekt
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Recently, facebook has become an important communication and intercation medium and social phenomenon. It attracts attention thanks to its broad audience, and it raises questions of safety and privacy, „addiction”, identity and self-presentation. The study Becoming a Facebook User (the title is inspired by Howard Becker´s article) is focused primarily on the question of (not) leaving – by using qualitative methods that explore „addiction” to facebook. Using methods of ethnographic interviews and interactionist analysis based on Erving Goffman´s dramaturgical approach, broadened by the theory of Joshua Meyrowitz, this work shows that to be a facebook user is not a state but a career. An analysis of the individual stages of usership demonstrates the main reason for „addiction“ – the „middle region“ – i.e. the places where various audiences meet and there are many options for interacting with a large number of people from diverse environments. This text shows that „middle region” provides some advantages as long as there is effective management of the interactional regions that should prevent overloading, i.e. confusion. The management of regions and the study thereof in terms of a career means investment by a user in time and effort, which together with the advantages that such a management „middle region“ has, leads to the result that it’s difficult to leave (in the literature this is described as the „Hotel California" effect). This thesis poses a possible variant on future evolution – there is still the threat of „overloading“ in facebook’s „middle region” that may lead to people abandoning Facebook as a specific product. According to the author, it is possible that the „middle region” can be maintained, no matter through which product or technology is used. This can be referred to as (not) leaving F/facebook. KEYWORDS: facebook, Erving Goffman, interactional regions, middle region, "Hotel California" effect
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Marie Dlouhá 2.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Marie Dlouhá 256 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Marie Dlouhá 255 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Hájek, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Balon, PhD. 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 333 kB