text size

Poznatky o žákovských prekoncepcích mentálního postižení v kontextu proměny paradigmatu současného vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Poznatky o žákovských prekoncepcích mentálního postižení v kontextu proměny paradigmatu současného vzdělávání
Titile (in english):
Evidence concerning pupils’ preconceptions of intellectual disability in the context of the paradigm shift in today’s education
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Jakub Pivarč, Ph.D.
Supervisor:
PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Opponents:
RNDr. Jana Straková, Ph.D.
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
Consultant:
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
Thesis Id:
133190
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Study programm:
Pedagogy (P7501)
Study branch:
Pedagogy (XPGD)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
15/06/2017
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Disertační práce je koncipována jako teoreticko-výzkumná studie, která se zabývá dosud marginálně řešenou tematikou prekoncepcí intaktních žáků o mentálním postižení. Cílem studie bylo v teoretické rovině stručně vymezit koncept mentálního postižení a akcentovat proměnu paradigmatu současného vzdělávání se zřetelem na integraci a inkluzi. Zvláštní pozornost byla také věnována teoreticko-epistemologickým východiskům prekoncepcí a současnému stavu vědeckého poznání v dané oblasti. Realizovaný výzkum byl zaměřen na analýzu a charakteristiku prekoncepcí intaktních žáků o mentálním postižení. Cílem em- pirického šetření bylo dále zjistit, zda se prekoncepce žáků liší z hlediska vlivu pohlaví, na- vštěvovaného ročníku základní školy a z hlediska zkušenosti žáků s osobami s mentálním postižením. Transverzální kvantitativně orientovaný výzkum byl realizován na 22 běžných základních školách v České republice. Výzkumný vzorek tvořilo 2230 intaktních žáků z 5., 7. a 9. ročníků. Data byla získána pomocí myšlenkového mapování a nestandardizova- ného dotazníku vlastní konstrukce. Z výsledků výzkumu je patrné, že žáci vnímali fenomén mentálního postižení v intencích medicínského paradigmatu postižení (zdůrazňováno bylo somatopatologické hledisko postižení, převládala zafixovaná představa o neschopnosti osob s tímto postižením a jejich závislosti na pomocí okolí). Výsledky poukázaly také na vývo- jové tendence v úrovni kognitivní dimenze prekoncepcí o mentálním postižení (miskon- cepce byly evidovány zejména u žáků 5. ročníků a u žáků, kteří neměli žádnou zkušenost s lidmi s mentálním postižením). Celkové postoje k osobám s mentálním postižením lze vní- mat jako relativně pozitivní, nicméně postoje intaktních žáků v souvislosti s integrací vrs- tevníků s mentálním postižením do hlavního proudu vzdělávání byly spíše negativní. Tyto pro-segregačně orientované postoje žáků lze chápat jako určité prediktory, které by mohly ztěžovat proces integrace/inkluze žáků s mentálním postižením do prostředí běž- ných základních škol. Vzhledem k výzkumným nálezům jsou v práci rovněž diskutovány návrhy a opatření pro pedagogickou teorii a praxi, limity studie a podněty pro navazující empirická šetření. KLÍČOVÁ SLOVA žáci základních škol, prekoncepce, miskoncepce, mentální postižení, integrace/inkluze, kvantitativní výzkum, myšlenková mapa, dotazník, explorační faktorová analýza, mnohoná- sobná lineární regrese
Abstract:
ABSTRACT This dissertation thesis is designed as a theoretical and research survey focusing on the currently marginalised issue of intact pupils’ preconceptions of intellectual disability. The survey aims to outline the concept of intellectual disability concisely and to accentuate the current paradigm shift in education with regards to integration and inclusion. Particular attention was paid to the theoretical and epistemological basis of preconceptions as well as to the current state of scientific knowledge of the presented area. Research was conducted in order to analyse and characterise intact pupils’ preconceptions of intellectual disability. Furthermore, the empirical study aimed to determine whether pupils’ preconceptions differ depending on their gender, year of school attended and the declared experience of persons with intellectual disability. A transversal quantitative survey was conducted at 22 mainstream basic schools in the Czech Republic. The research sample consisted of 2230 intact pupils attending the 5th, 7th and 9th forms of basic schools. Data were collected by means of mind mapping and non-standardised questionnaire of our own construction. The findings demonstrate that pupils perceive the phenomenon of intellectual disability in terms of medical paradigm (emphasising the somato-pathological aspect of handicap with fixed ideas of the inability of persons with such handicap prevalent as well as the idea of such persons’ dependence on the help of others). Moreover, the findings allude to developmental tendencies on the level of cognitive dimension of preconceptions of intellectual disability (misconceptions were particularly detected amongst 5th-form pupils with no experience of intellectual disability persons). General attitudes to persons with intellectual disability can be defined as rather positive, however, intact pupils’ attitudes towards the integration of peers with intellectual disability into mainstream education were rather negative. These pupils’ pro-segregation attitudes can be perceived as predictors of sorts as they may hinder the process of integration/inclusion of pupils with intellectual disability into mainstream basic schools. Based on the empirical research findings, the dissertation thesis also provides specific proposals and measures for educational theory and practice, limitations of the survey are discussed and stimuli for follow-up research are outlined. KEY WORDS Basic-school pupils, preconceptions, misconceptions, intellectual disability, integration/inclusion, quantitative research, mind map, questionnaire, exploratory factor analysis, multivariate linear regression
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jakub Pivarč, Ph.D. 3.24 MB
Download Abstract in czech Mgr. Jakub Pivarč, Ph.D. 183 kB
Download Abstract in english Mgr. Jakub Pivarč, Ph.D. 112 kB
Download Opponent's review RNDr. Jana Straková, Ph.D. 351 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. 301 kB
Download Defence's report 563 kB