velikost textu

Fenomén soukromého doučování jako stínový vzdělávací systém v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenomén soukromého doučování jako stínový vzdělávací systém v České republice
Název v angličtině:
Private supplementary tutoring phenomenon as a shadow education system in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vít Šťastný, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Id práce:
133187
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Stínové vzdělávání, soukromé doučování, soukromé hodiny, přípravné kurzy, nerovnosti ve vzdělání
Klíčová slova v angličtině:
Shadow education, private supplementary tutoring, private lessons, preparatory courses, equity in education
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce se zabývá fenoménem stínového vzdělávání, který v českém prostředí dosud nebyl empiricky zmapován. Pojem stínové vzdělávání v mezinárodní literatuře zahrnuje různé formy a typy placeného soukromého doučování. Práce poskytuje diagnosticko-analytický pohled na využívání placených soukromých hodin doučování a přípravných kurzů na přijímací zkoušky na vysoké školy studenty maturitních oborů středních škol v Praze a Moravskoslezském kraji. Cílem práce je 1) deskripce vybraných typů soukromého doučování a jejich využívání studenty maturitních oborů (rozsah, předměty, intenzita, organizační formy, poskytovatelé atd.), 2) analýza vlivu vybraných kontextuálních faktorů na využívání těchto typů soukromého doučování. Výzkumný plán odpovídal vícefázovému smíšenému výzkumnému designu s důrazem na kvantitativní data. Využity byly tři výzkumné metody: 1) kvantitativní obsahová analýza internetového portálu inzerujícího soukromé hodiny doučování, 2) dotazníkové šetření u studentů posledních ročníků náhodně vybraných gymnázií a středních odborných škol v Praze a Moravskoslezském kraji (n=1265), 3) kvalitativní rozhovory s individuálními poskytovateli soukromých hodin doučování (n=22). Výsledky výzkumu dokládají existenci vazby a vzájemného ovlivňování stínového a formálního vzdělávacího systému (zjištěna byla mimo jiné významná role učitelů běžných škol jako poskytovatelů soukromého doučování, nebo i to, že důvody pro využívání soukromého doučování souvisejí s institucionálními a strukturálními charakteristikami středního školství a kvalitou školní výuky) a socioekonomickou determinaci využívání soukromého doučování svědčící o nerovnostech v přístupu k této formě mimoškolního vzdělávání. V práci jsou diskutovány implikace fenoménu a možnosti tvůrců vzdělávací politiky. KLÍČOVÁ SLOVA Stínové vzdělávání, soukromé doučování, soukromé hodiny, přípravné kurzy, nerovnosti ve vzdělání
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The dissertation thesis deals with the shadow education phenomenon, which has yet not been explored in the Czech context. In the international literature, the term shadow education entails various forms and types of paid private supplementary tutoring. The dissertation provides a diagnostic-analytical inquiry on taking paid private tutoring lessons and preparatory courses for university entrance examinations by students of upper-secondary schools in programmes concluded with maturita examination in Prague and Moravian-Silesian Region. Its objectives are: 1) to describe the chosen types of private supplementary tutoring at upper secondary level of education concluded with maturita examination (scale, subjects, intensity, organisational forms, providers etc.), 2) to analyse the contextual factors underlying the demand for these types of private supplementary tutoring. The research employed multi-phase mixed-method research design with priority given to quantitative data. Three research methods were used: 1) quantitative content analysis of the internet mediated notice board for private tutoring lessons, 2) the quantitative questionnaire survey research of randomly chosen students studying in academic and technical track upper-secondary schools in Prague and Moravian-Silesian Region (n=1265), 3) qualitative interviews with individual providers of private tutoring lessons (n=22). The research results indicate the existence of relationship and mutual influence between formal and shadow education system (e.g., a significant role of mainstream schoolteachers as providers of private tutoring lessons, institutional as well as structural characteristics of upper- secondary schooling as well as the quality of instruction were found to be related to the reasons for procuring private tutoring services) and a socioeconomic determination of taking the private tutoring which leads to unequal access to this kind of out-of -school education. Implications and possible measures of education policy stakeholders are discussed in the thesis. KEYWORDS Shadow education, private supplementary tutoring, private lessons, preparatory courses, equity in education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vít Šťastný, Ph.D. 7.98 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Vít Šťastný, Ph.D. 5.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vít Šťastný, Ph.D. 286 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vít Šťastný, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Vít Šťastný, Ph.D. 376 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. 280 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. 1.89 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 409 kB