velikost textu

Rozhodovací proces rodičů o odkladu povinné školní docházky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodovací proces rodičů o odkladu povinné školní docházky
Název v angličtině:
Decision - making process of parents in the field of postponing the compulsory school attendance
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. David Greger, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.
Konzultant:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Id práce:
133186
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odklad povinné školní docházky, zakotvená teorie, školní zralost a připravenost, rozhodovací proces, opakování ročníků, socioekonomický status
Klíčová slova v angličtině:
Postponement of the compulsory school attendance, established theory, school maturity and readiness, decision-making process, repeating school grades, socio-economic status.
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce popisuje rozhodovací proces rodičů o odložení povinné školní docházky nebo jejím zahájení v termínu. Kvalitativní výzkum je založený na celkem 41 polostrukturovaných rozhovorech s rodiči a dvou ohniskových skupinách doplněných o pozorování a následné rozhovory s rodiči a učiteli. Výzkumným cílem práce bylo osvětlit pozadí vysokého počtu odkladů v České republice, kde každoročně nastupuje do první třídy cca 20 % dětí o rok později. Práce přináší rovněž pohled na toto téma v komparativní perspektivě a analyzuje zahajování povinné školní docházky ve vybraných evropských zemích. Výsledky výzkumu prezentované ve formě zakotvené teorie dokládají, že rozhodnutí rodičů vychází především z potřeb rodiny a to zejména z potřeby být dobrý rodičem. Rozhodování je ovlivňováno také postojem, jaký rodiče k odkladu zastávají a který má také vliv na to, jakou váhu přikládají další faktorům rozhodovacího procesu jako je například školní zralost a jednotlivé oblasti školní připravenosti či měsíc narození dítěte. V průběhu rozhodovacího procesu hraje důležitou roli i zkušenost rodičů u zápisu do první třídy. Z realizovaného šetření vyplynulo, že rozhodovací proces rodičů v mnohém neodpovídá teorii racionální volby, což je tématem závěrečné diskuze disertační práce. KLÍČOVÁ SLOVA odklad povinné školní docházky, zakotvená teorie, školní zralost a připravenost, rozhodovací proces, opakování ročníků, socioekonomický status
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation describes the decision-making process of parents in the field of postponing the compulsory school attendance or starting it on schedule. The qualitative research is based on an aggregate of 41 semi-structured interviews with parents and two focus groups, completed by subsequent observations and interviews with parents and teachers. The research goal consisted in illuminating the background of the high number of postponements in the Czech Republic, where every year about 20 % of children start in the first class a year later. The dissertation also provides insight on this topic in a comparative perspective and analyzes the initiation of compulsory education in selected European countries. The research results presented in the form of an established theory document that parents' decisions are based primarily on the needs of the family and especially of the need to be a good parent. The decision making is influenced also by the parents´ attitude to the delay which has also impact on the weight being attached to other factors of the decision-making process, such as school maturity and individual areas of school readiness as well as the month of birth. During the decision-making process the experience of parents with enrolment in the first grade plays an important role as well. The realized survey implied that the parents' decision-making process does not correspond in many respects to a rational choice theory, which is the topic of the final discussion. KEYWORDS Postponement of the compulsory school attendance, established theory, school maturity and readiness, decision-making process, repeating school grades, socio-economic status.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 388 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D. 2.03 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 440 kB