velikost textu

Volba školy v primárním vzdělávání jako důležitý mechanizmus ovlivňující spravedlivý přístup ke vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Volba školy v primárním vzdělávání jako důležitý mechanizmus ovlivňující spravedlivý přístup ke vzdělávání
Název v angličtině:
Primary school choice - an important mechanism influencing equity in education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Oponenti:
Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Konzultant:
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
Id práce:
133185
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 5. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výběr školy, primární vzdělávání, zakotvená teorie, teorie racionálního jednání, teorie omezené racionality
Klíčová slova v angličtině:
school choice, primary education, grounded theory, rational action theory, theory of bounded rationality
Abstrakt:
Volba školy v primárním vzdělávání jako důležitý mechanizmus ovlivňující spravedlivý přístup ke vzdělávání Jaroslava Simonová Abstrakt Disertační práce popisuje proces výběru školy v primárním vzdělávání a faktory, které jej ovlivňují. S využitím kvalitativního designu zakotvené teorie staví na datech ze 41 polostrukturovaných rozhovorů a dvou ohniskových skupin. Rozhodování rodičů o výběru školy je formováno především organizačními potřebami rodičů a jejich niternou potřebou být „dobrým rodičem“. Při dotazování rodiče uvádějí řadu kritérií, která jsou podle nich důležitá, pro mnohé z nich ale nedokáží získat relevantní a důvěryhodné informace. Proto se v konečném důsledku mohou rozhodovat na základě jiných kritérií než těch, která uvádějí jako důležitá, této změny jsou si ovšem málokdy vědomi. Při vlastním rozhodování jsou neopominutelná tři kritéria: dostupnost, renomé a emoce, které rodiče v navštívené škole zažívali. Důležitou intervenující podmínkou jsou potřeby dítěte. Ty hrají důležitou úlohu především v případě, že rodiče vnímají, že jejich dítě má nějaké specifické potřeby. Roli hrají zkušenosti rodičů se vzdělávacím systémem a jejich osobnostní charakteristiky. Významnými omezujícími faktory jsou ekonomické podmínky a charakter lokality. Proces volby školy v mnoha ohledech neodpovídá teorii racionálního jednání, kterou jsou mechanizmy výběru často vysvětlovány. Výstupem je proto návrh pohlížet na výběr školy optikou teorie omezené racionality, jejichž východiska lépe korespondují s procesy, které byly v průběhu výzkumu popsány. Klíčová slova výběr školy, primární vzdělávání, zakotvená teorie, teorie racionálního jednání, teorie omezené racionality
Abstract v angličtině:
Primary school choice – an important mechanism influencing equity in education Jaroslava Simonová Abstract This dissertation describes the process of school choice in primary education and the factors influencing it. Using a qualitative grounded theory design, the work builds on data from 41 interviews with parents from diverse socio-economic backgrounds. Parents’ decision-making about school choice is shaped primarily by the organizational needs of parents and their inner need to be a "good parent". When being interviewed, parents report a number of criteria, which, according to them, are important in school choice. However, for many of them they fail to obtain relevant and reliable information. Therefore, they may eventually make a decision based on criteria other than those referred to as important, although they are rarely aware of this shift and the change in criteria. There are three unavoidable criteria in decision-making: availability, reputation and the emotions that parents experienced at school during their visit. The child’s needs are the important intervening conditions. They play an important role, especially if the parents feel that their child has some particular needs. The parents’ experience with the education system and their personality characteristics are also important. The significant limiting factors are the economic conditions and the nature of the locality. In many respects the school choice process does not match the rational action theory, which is used to explain the selection mechanism. The result is therefore a proposal to look at the school choice process using the theory of bounded rationality, whose bases better correspond to the processes that have been described in the research. Key words school choice, primary education, grounded theory, rational action theory, theory of bounded rationality
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 373 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 441 kB