velikost textu

Skúška na vysokej škole ako pedagogický problém

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skúška na vysokej škole ako pedagogický problém
Název v angličtině:
University Exam as a Pedagogical Issue
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Edita Poórová, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Helena Šebková, CSc.
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Konzultant:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Id práce:
133182
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
ABSTRAKT: Disertační práce se zabývá zkouškou na vysoké škole v kontextu procesu zkoušení a hodnocení studentů. Tento proces je zkoumán v rovině institucionálního rámce zkoušení a hodnocení vysokoškolských studentů a v rovině reálného vzdělávacího procesu. Prací chceme poukázat na aktuálnost tohoto tématu v pedagogické teorii, praxi i výzkumu. Zkoušení a hodnocení studentů patří mezi povinnosti vysokoškolského učitele, a přesto toto téma není na Slovensku velmi zkoumáno, ani diskutováno. Cílem naší disertační práce bylo zjistit, jak se v současnosti realizuje semestrální zkoušení a hodnocení studentů na Slovensku a jaké vnější faktory jej ovlivňují. V teoretické části práce se soustřeďujeme na důležité aspekty procesu zkoušení a hodnocení vysokoškolských studentů jak je uvádí odborná literatura. V empirické části práce popisujeme samotný výzkum, který jsme uskutečnili na šesti fakultách tří vysokých škol na Slovensku. Prostřednictvím metod kvalitativního výzkumu (zkoumání dokumentů, rozhovor, pozorování) jsme vypracovali vícenásobnou případovou studii, která přináší analýzu strategií zkoušení a hodnocení studentů osmi učitelů anglického jazyka v odborné komunikaci v různých studijních programech. Z výsledků našeho výzkumu vyplývá, že sledovaní vysokoškolští učitelé v procesu zkoušení a hodnocení studentů jednají do značné míry autonomně. Základním zjištěním je poměrně velká variabilita forem zkoušení a hodnocení studentů jakož i semestrální zkoušky, přesto, že jsme se omezili na jeden předmět. Rozdíly nejsou pouze na úrovni jednotlivých učitelů, hodnotitelů, ale i na úrovni námi zkoumaných univerzit. Mezi nejvíce rozhodující vnější faktory, které ovlivňují proces zkoušení a hodnocení studentů, patří masifikace vysokého školství a neadekvátní jazyková úroveň vysokoškolských studentů. Pro zajištění vyšší objektivity, reliability a akontability hodnocení vysokoškolských studentů by tato problematika měla být systémově řešena na všech úrovních instituce. Přínosem by jistě byly i školení nebo semináře zaměřené na toto téma, které by nemělo být téměř výhradně záležitostí jednoho učitele. Klíčová slova: vícenásobná případová studie, Slovenská republika, zkoušení, hodnocení, zkouška, vysoká škola, semestr, anglický jazyk v odborné komunikaci, učitel, student
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with an examination in the context of student assessment in higher education. This process is researched in terms of the institutional frame of student assessment at universities and within a real educational process. We would like to point at the topicality of this theme in pedagogical theory, practice and research. Despite the fact that examination and assessment of students at university belongs to the duties of a university teacher this theme has neither been researched nor discussed in Slovakia a lot. The aim of our thesis was to find out how the university students are examined and assessed during a semester in Slovakia and what external factors influence this process. In our theoretical part we concentrate on important aspects of the university student assessment process as they are presented in literature. In the empirical part we describe the research which we have conducted at different faculties of three universities in Slovakia. By means of the qualitative research methods (document analysis, interview, observation) we have elaborated a multiple case study which brings an analysis of the assessment strategies of eight ESP teachers in different study programs. The results of our research show that studied university teachers act in the student assessment process very autonomously. The basic finding is a considerably wide variability of the forms of student assessment as well as of a semester examination, despite the fact that we have limited on one subject. Differences are not only on the level of individual teachers, assessors, but also on the level of the researched universities. Among the most significant external factors which influence the student assessment process belongs massification of higher education and inadequate language knowledge level of university students. For the assurance of higher objectivity, reliability and accountability of student assessment this issue should be systematically solved on all levels of an institution. Trainings and seminars for teachers would be useful as the theme of student assessment should not be exclusively the matter of one teacher. KEYWORDS: Multiple case study, Slovak Republic, examination, assessment, university, semester, English for Specific Purposes, teacher, student
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Edita Poórová, Ph.D. 16.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Edita Poórová, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Edita Poórová, Ph.D. 11 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Helena Šebková, CSc. 2.97 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. 2.05 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 459 kB