velikost textu

Vymezení konceptu komunitní školy v českém školském systému

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vymezení konceptu komunitní školy v českém školském systému
Název v angličtině:
The Definition of community school concept in the Czech educational system
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marek Lauermann, Ph.D.
Školitel:
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
Id práce:
133180
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Komunitní škola, místní komunita, spolupráce s rodiči, inkluze, mimoškolní aktivity, socio-ekonomicky vyloučené lokality, celoživotní učení, strategické dokumenty vzdělávací politiky
Klíčová slova v angličtině:
Community school, local community, Parental engagement, inclusion, out-of-school activities, socio-economically excluded sites, lifelong learning, strategic documents of educational policy
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce je koncipována jako teoreticko-výzkumná studie, která se zabývá dosud marginálně řešenou tematikou možností mapování a rozvoje komunitního rozměru školy. Cílem studie je v teoretické rovině stručně vymezit koncept komunitní školy a akcentovat proměnu paradigmatu současného vzdělávání se zřetelem na proměnu role školy v dnešní společnosti. Zvláštní pozornost je také věnována teoretickým východiskům pojetí role školy a současnému stavu vědeckého poznání v dané oblasti. Realizovaný výzkum byl zaměřen na analýzu a charakteristiky modelu komunitní školy. Cílem empirického šetření bylo zjistit, zda existuje spolehlivý nástroj napomáhající určit typ, druh a kvalitu komunitní školy, tedy jaké je základní typové rozlišení komunitních škol v ČR, jak se jednotlivé modely pojetí komunitní školy liší z hlediska obsahu a způsobů předávání kurikula a jaká je vazba principů komunitní školy na inkluzivní vzdělávání, resp. posilování rovných příležitostí. Kvalitativně orientovaný výzkum byl realizován na 5 základních školách v České republice, které se vymezují jako komunitní školy. Těchto 5 škol tvořilo výzkumný vzorek. Data byla získána pomocí strukturovaných rozhovorů, focus group a analýzy školní dokumentace. Výchozím bodem dizertace je pojetí školy jako systému se složitou strukturou. Díky tomu na ní můžeme aplikovat systémový přístup – škola má svou strukturu a své okolí. V tomto okolí existují prvky, které školu aktivují a vyvolávají na ní procesy a rovněž prvky, které tyto procesy ovlivňují. Zajímají nás i vnitřní aktivace školy na úrovni managementu školy, tady motivace škol k posilování komunitního rámce. Zkoumáno je i to, jak se škola do svého okolí projevuje a jaké to má pro okolí důsledky. Z výsledků výzkumu vyplývá, že podle aktérů školního života je vstupování školy do komunity klíčové a každá škola musí najít odpověď na otázku, nakolik má ovlivňovat procesy mimo školu. Výsledky poukázaly také na určité proměnlivé tendence mezi jednotlivými školami, které způsobují, že mezi nimi panuje řada rozdílů, přestože vyznávají podobné hodnoty týkající se výuky. Rozdíly pramení převážně z úrovně decentralizace školy, systému financování, politické podpory konceptu komunitní školy, velikosti komunity, charakteristiky obyvatelstva. Pouze malý podíl rozdílů je způsoben typem lidí, kteří ve škole pracují, osobními preferencemi nebo jinými interními faktory. Silně převládá vliv vnějších faktorů. Zmapování a porozumění různorodosti okolností, organizačních opatření a také pedagogických procesů je důležitým krokem k efektivnímu rozšíření konceptu Komunitních škol a také k dalšímu teoretickému rozvoji tohoto konceptu jako takového. Zmíněné proměnlivé vnější faktory lze chápat jako určité prediktory, které by mohly ztěžovat proces transformace tradiční, běžné školy na školu komunitní. Na základě výsledků realizovaného výzkumu jsou v práci rovněž diskutovány návrhy a opatření pro pedagogickou teorii a praxi a podněty pro navazující empirické šetření. KLÍČOVÁ SLOVA Komunitní škola, místní komunita, spolupráce s rodiči, inkluze, mimoškolní aktivity, socioekonomicky vyloučené lokality, celoživotní učení, strategické dokumenty vzdělávací politiky
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation is designed as a theoretical research study, whose aim is to explore the possibilities of mapping and development of the community aspect of schools. This field of study is still relatively unexplored. The goal of this dissertation is to outline theoretically the concept of a Community school, and to stress the change of paradigm of current education and focus on how the role of school changes in current society. The dissertation also focuses on theoretical aspects of school perception and current scientific knowledge in given area. The research focuses on the analysis and characteristics of the Community school model. Further goal of the empirical research was to determine whether there is a reliable instrument to help identify the type and quality of a given Community school, identify a basic typological distribution of Community schools in the Czech Republic, identify how individual concepts of Community schools differ in the content and delivery of their curricula, and how are principles of Community schools interconnected with the principles of inclusive education, and in particular with the provision of equal opportunities. The qualitative research was carried out in five elementary schools in the Czech Republic that identify themselves as Community schools. These five schools formed the research sample. The data collection consisted of structured interviews, focus groups and the analysis of school documentation. The dissertation is based on the concept of a Community school as a system with complex structure. Therefore, the system approach can be applied – Each school has its own structure, an environment containing elements activating the system – these elements activate processes which affect the structure. The school responds to the environment and in return influences the environment. Our results indicate that participants in the educational process consider deciding how much impact should a school have on the processes outside the school the key for including the school in the life of a community. Results also point to certain differences between individual schools even though they espouse similar educational values. These differences are mostly due to decentralization of the educational process, system of financing, political support of Community schools, size of each community and the characteristics of the local population. Relatively small differences are caused by the type of people working in the school, their personal preferences and other internal factors. External factors play much bigger role. One of the important steps to effectively disseminating the concept of Community schools and to further theoretical development of this concept is mapping and understanding of the heterogeneity of circumstances, regulations and educational processes. The aforementioned external factors could be conceived as certain predictors of delays in the transformation of a regular school to a Community school. Based on empirical findings, this dissertation also discusses suggestions for pedagogical theory and practical applications. It also explores its limitations and offers suggestions for further research. KEYWORDS: Community school, local community, Parental engagement, inclusion, out-of- school activities, socio-economically excluded sites, lifelong learning, strategic documents of educational policy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Lauermann, Ph.D. 2.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Lauermann, Ph.D. 332 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Lauermann, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Marek Lauermann, Ph.D. 456 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. 2.22 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 619 kB