velikost textu

Formativní hodnocení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formativní hodnocení
Název v angličtině:
Formative Assessment
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Veronika Laufková
Školitel:
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Oponenti:
Zuzana Šalamounová
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Konzultant:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Id práce:
133176
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
formativní hodnocení, zpětná vazba, hodnocení pro učení, hodnocení jako učení, výchovně-vzdělávací cíle, kritéria hodnocení, sebehodnocení, vrstevnické hodnocení, vícepřípadová studie, spravedlivost hodnocení
Klíčová slova v angličtině:
formative assessment, feedback, assessment for learning, assessment as learning, learning goals, criteria, self-assessment, peer assessment, multiple-case study, equity in education
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce se zabývá tématem formativního hodnocení na sekundárním stupni vzdělávání v širším kontextu. Cílem práce bylo vymezit pojem formativní hodnocení a objasnit, jakými způsoby je implementováno do výuky v českém jazyce a literatuře (ČJL) na sekundárním stupni vzdělávání. V teoretické části bylo vycházeno z významných zahraničních a domácích zdrojů. Formativní hodnocení bylo vymezeno jako hodnocení, které přináší užitečnou informaci o aktuálním stavu vědomostí a dovedností žáka v procesu učení. Dále byla představena jeho typologie, funkce, otázky vztahující se k jeho úspěšné implementaci a využívané metody: cíle, kritéria, zpětná vazba, sebehodnocení a vrstevnické hodnocení. Cílem empirické části bylo popsat reálnou podobu implementace formativního hodnocení do výuky na šesti záměrně vybraných českých školách ve vzdělávacím oboru ČJL na sekundárním stupni vzdělávání a zjistit postoje žáků k této podobě implementace. Zvolen byl design kvalitativního výzkumu a jako výzkumná strategie vícepřípadová studie. Sběr dat sestával z pozorování, rozhovorů s učiteli i žáky a analýzy dokumentů. Nejlépe bylo formativní hodnocení implementováno pod vedením zkušeného mentora. Na druhou stranu ho dobře využívali i učitelé, kteří pojem neznali. Z pohledu žáků se jevily jako nejužitečnější metody formativního hodnocení kritéria hodnocení s indikátory a vrstevnické hodnocení. Formativní hodnocení bylo učiteli i žáky vnímáno jako hodnocení spravedlivé. KLÍČOVÁ SLOVA formativní hodnocení, zpětná vazba, hodnocení pro učení, hodnocení jako učení, výchovně- vzdělávací cíle, kritéria hodnocení, sebehodnocení, vrstevnické hodnocení, vícepřípadová studie, spravedlivost hodnocení
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation thesis is focused on the theme of formative assessment on a secondary level of education. The aim of this thesis is to define formative assessment and to show how it is implemented to the teaching process of the Czech language and literature on a secondary level of education. The theoretical part presents a review based on major international and national sources. Formative assessment is defined as an evaluation which brings valuable information concerning the knowledge and skills of the given pupil during the process of education. The typology and function of formative assessment, questions linked to its successful implementation are elaborated together with this methods: goals, criteria, feedback, self-assessment and peer assessment. The aim of the empirical part is to define the real form of the implementation of formative assessment in six targeted Czech schools. This thesis also presents the attitude of students towards the implementation of this method. A qualitative research method was chosen and a multiple case study was used as a form of research strategy. The data collection consisted of observation, document analysis and interviews with teachers and pupils. The formative assessment methods were best implemented under the supervision of a skilled mentor. Contrary to that, the methods were usefully applied by teachers who had not been familiar with formative assessment. From the pupils‘ point of view, the most useful methods of formative assessment were the criteria with indicators and peer assessment. The formative assessment method was found to be fair by both teachers and their respective pupils. KEYWORDS formative assessment, feedback, assessment for learning, assessment as learning, learning goals, criteria, self-assessment, peer assessment, multiple-case study, equity in education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Veronika Laufková 4.28 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Veronika Laufková 2.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Veronika Laufková 171 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Veronika Laufková 99 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Veronika Laufková 451 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Karel Starý, Ph.D. 586 kB
Stáhnout Posudek oponenta Zuzana Šalamounová 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 452 kB