velikost textu

Sólová akordeonová literatura českých autorů vzniklá po roce 1960 a její pedagogické vyústění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sólová akordeonová literatura českých autorů vzniklá po roce 1960 a její pedagogické vyústění
Název v angličtině:
Literature of the solo accordion by Czech authors post 1960 and its pedagogical outcome
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Radek Dlouhý, Ph.D.
Školitel:
doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.
Oponenti:
doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.
MgA. Jan Meisl
Id práce:
133175
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Hudební teorie a pedagogika (XHTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
akordeon, čeští skladatelé, soudobá hudba, sólové skladby, původní literatura
Klíčová slova v angličtině:
accordion, Czech composers, contemporary music, solo compositions, original literature
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce se zabývá českými skladateli, kteří komponovali pro nástroj akordeon sólové skladby. Tyto skladatele řadí do jednotlivých skladatelských generací od autorů nejdříve narozených, až po ty nejmladší. Skladatelé jsou krátce představeni a u každého z nich jsou uvedeny skladby pro sólový akordeon, které napsali společně s charakteristikou jednotlivých skladeb a okolnostmi jejich vzniku. Dále disertační práce uvádí chronologický vývoj českých sólových akordeonových skladeb od jejich počátku až do současnosti. Zabývá se i výukou akordeonu v rámci českého školství. Velice důležitou součástí práce je vyhodnocení výzkumu – dotazníku adresovanému pedagogům akordeonu na českých konzervatořích, který provedl sondu do současné situace výuky tohoto nástroje a využití akordeonových skladeb ve výuce. Práce by měla být přínosem pro pedagogy akordeonu v České republice a měla by pomoci v jejich orientaci v původní akordeonové literatuře.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation work is concerned with Czech composers who composed for the solo accordion. These composers cover a range of individual generations of composition from the earliest born through to the youngest. There is a brief introduction to each composer along with their compositions for solo accordion including the characteristics of each individual composition and the circumstances of their creation. The dissertation work then presents the chronological development of Czech compositions for the solo accordion from the very beginning up to the present. It is also focuses on the teaching of the accordion within the context of the Czech education system. A very important part of this work is the evaluation of a survey conducted in the form of a questionnaire addressing teachers of the accordion at Czech conservatoires which was a probe into the current situation regarding the teaching of this instrument and the utilization of compositions for the accordion for teaching. This work should profit pedagogy of the accordion in the Czech Republic and should assist in its orientation with regards to the original literature for the accordion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radek Dlouhý, Ph.D. 1.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radek Dlouhý, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radek Dlouhý, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D. 510 kB
Stáhnout Posudek oponenta MgA. Jan Meisl 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 584 kB