velikost textu

Hudba jako výrazný prostředek kultivace řeči předškolních dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudba jako výrazný prostředek kultivace řeči předškolních dětí
Název v angličtině:
Music as a Significant Means for Speech Cultivation in Pre-School Children
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Marie Slavíková
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Id práce:
133174
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Hudební teorie a pedagogika (XHTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
předškolní dítě, hudebnost, hudební činnosti, témbrový sluch, fonematický sluch, narušená komunikační schopnost, odlišný mateřský jazyk
Klíčová slova v angličtině:
pre-school child, musicality, musical activities, timbre hearing, phonemic hearing, disturbed communication ability, different mother tongue
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce se pohybuje v průniku oborů hudební výchova, hudební psychologie, lingvis- tika a speciální pedagogika. Teoretická část se věnuje pojmu témbr z muzikologického a lingvistického hlediska, charakte- rizuje témbrový sluch jako hudebně sluchovou schopnost. Představuje a srovnává testy tém- brového a fonematického sluchu. Z ontogenetického hlediska popisuje rozvoj hudebnosti a řeči dětí předškolního věku a klade důraz na sluchovou pozornost jako předpoklad jejich rozvoje. Charakterizuje narušení těchto schopností a popisuje terapie zapojující do reedukace řeči hu- dební výchovu nebo prvky muzikoterapie. Terénní výzkum popisovaný v praktické části měl podobu základního výzkumu a experimentu, pracoval s výzkumným vzorkem 180 předškolních dětí. Předmětem základního výzkumu byly vztahy mezi hudebními a řečovými projevy předškolních dětí s atypickým vývojem řeči. Před- mětem experimentu bylo hledání nejúčinnějšího propojení hudební a jazykové výchovy s klad- ným vlivem na hudebnost i řeč. Jednotlivé kapitoly představují vlastní diagnostický materiál, experimentální metodiku a průběh výzkumu. Základní terénní výzkum přinesl podrobné údaje o chování předškolních dětí s atypickým vývojem řeči při hudebních činnostech a o kvalitě slu- chové pozornosti, témbrového a fonematického sluchu. Experiment ověřil kladný vliv meto- diky Hudební činnosti v logopedické prevenci na komunikační i hudební schopnosti dětí a na rozvoj fonematického sluchu. KLÍČOVÁ SLOVA předškolní dítě, hudebnost, hudební činnosti, témbrový sluch, fonematický sluch, narušená komunikační schopnost, odlišný mateřský jazyk
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation of an interdisciplinary character involves music education, music psychology, linguistics and special education. In the theoretical part of the thesis the author explains the term timbre from the musicological and linguistic perspective; characterizes timbre hearing as a musical hearing ability; introduces and compares timbre and phonemic hearing tests; describes the development of musicality and speech of pre-school children from an ontogenetic perspective, and emphasizes hearing atten- tion as a prerequisite for their advancement. The author also characterizes disruption of these abilities and describes reeducation therapies that involve elements of music education and mu- sic therapy. A field study described in the practical part of the thesis has a form of fundamental research and experiment. Research participants were 180 pre-school children. A field study is addressing the relationship between speech and musical manifestations of pre-school children with atypi- cal speech development. The aim of the experiment was to search for the most effective com- bination of music and language education with positive influence on both musicality and speech. Chapters of the thesis introduce a unique diagnostic material, experimental methodol- ogy and research outcomes. A field study provided detailed data about behavior of pre-school children with atypical speech development during musical activities and quality of their speech attention, timbre and phonemic hearing. The experiment verified positive influence of the methodology “Musical activities in speech and language therapy and prevention” on commu- nication and musical abilities of children as well as on development of the phonemic hearing. KEYWORDS pre-school child, musicality, musical activities, timbre hearing, phonemic hearing, disturbed communication ability, different mother tongue
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. 4.96 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. 2.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. 3.73 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Marie Slavíková 358 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 370 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 592 kB