velikost textu

Slovo a hudba v soudobém českém melodramu – analytická východiska pro hudební výchovu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Slovo a hudba v soudobém českém melodramu – analytická východiska pro hudební výchovu
Název v angličtině:
Word and the Music in the Contemporary Czech Melodrama – the Analytical Basis for the Music Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D.
Školitel:
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Oponenti:
PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.
doc. PaedDr. Daniela Mandysová
Id práce:
133172
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Hudební teorie a pedagogika (XHTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
český melodram, didaktická aplikace, hudebněvýrazové prostředky, analytická interpretace
Klíčová slova v angličtině:
Czech melodrama, didactic use, means of musical expression, analytical interpretation
Abstrakt:
ABSTRAKT Melodram představuje unikátní druh propojující jedinečným způsobem textovou a hudební složku. Předložená disertační práce se zabývá komplexní analýzou soudobého českého melodramu a zasazuje jej do evropského a nezbytného domácího kontextu. Vyzdvihuje tak typické znaky tohoto žánru a na základě komplexní analýzy melodramu jako uměleckého díla i s pomocí zhodnocení jeho postavení v soudobé hudební kultuře představuje možnosti jeho dalšího směřování. Komplexní analýza uměleckého díla je pro takové uchopení zpracovávané problematiky zcela nezbytná, je totiž východiskem, které umožňuje přihlížet k vůdčím rysům díla nejen v uměleckém kontextu, ale také v souvislostech dalších. Poskytujte tak prostor pro analýzu prováděnou v pedagogických souvislostech, umožňuje tedy východiska pro pedagogickou interpretaci díla. Právě ta je pro analytické pohledy v předloženém textu směrodatná. Pedagogická dimenze této disertační práce se zaměřením na melodram plně koresponduje. Melodram totiž představuje atraktivní prostředek k porozumění hudbě. Umožňuje reagovat na potřeby současného vzdělávání s důrazem na využití integrativních a polyestetických přístupů, sémantické uchopení hudebního jazyka usnadňuje a zpřístupňuje sepětí hudby a slova. V tomto ohledu předložená práce nabízí několik podob didaktických aplikací melodramu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Melodrama represents a unique form that combines musical and textual component in a very distinct manner. The submitted doctoral dissertation offers a complex analysis of the contemporary Czech melodrama and places it into a European and indispensable local context. The author emphasizes typical features of this genre and describes the possibilities of its further development by means of complex analysis of melodrama as a work of art together with the evaluation of its status in the contemporary musical culture. Complex analysis of the work of art is absolutely necessary in order to understand the addressed problematics. It is a starting point that offers a further insight into the main characteristics of the form, not only in an artistic sense but also in other contexts. It provides a space for analysis pursued in a pedagogical context, and it offers a base for the pedagogical interpretation of the artwork that is determinative for the analytical perspective of the submitted dissertation. Pedagogical dimension of this doctoral dissertation that focuses on melodrama fully corresponds. Melodrama is, in fact, a very appealing tool for the understanding of music. It allows us to react appropriately to the needs of contemporary education with emphasis on the use of the integrative and poly-aesthetic approaches. Semantic formulation of the musical language facilitates the close connection between music and word and makes it more accessible. Therefore, the submitted doctoral dissertation proposes several ways of didactic use of melodrama.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D. 9.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D. 170 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D. 696 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. 160 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Daniela Mandysová 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 415 kB