velikost textu

Právní vztahy ve fotografii : autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní vztahy ve fotografii : autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii
Název v angličtině:
Legal relations in photography : copyright and privacy protection in relation to the photography
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martin Valoušek
Oponenti:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
JUDr. Irena Holcová
Id práce:
133167
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fotografie, autorské právo, ochrana osobnosti,
Klíčová slova v angličtině:
Photography, Copyright, Privacy Protection,
Abstrakt:
ABSTRAKT Hlavním záměrem předkládané rigorózní práce je identifikovat, popsat, vyložit a zhodnotit hlavní právní vztahy, které jsou relevantní ve vztahu k oblasti fotografie a procesu fotografování. Za tyto hlavní právní vztahy autor považuje především některé oblasti autorského práva a dále z oblasti občanskoprávní ochrany osobnosti. Uvedené právní problematiky, zejména autorské a osobností právo, jsou samostatně v české odborné literatuře probrány kvalitně a rozsáhle, překvapivě však nikoli uceleně ve vztahu k fotografii. Cílem této práce bylo proto vyhotovit (v rozsahu rigorózní práce) českou obměnu německého „Fotorechtu“, tedy sjednocený rozbor problematiky českého „fotopráva“ (jak lze poměrně kostrbatě, ale nejvhodněji přeložit obdobný německý pojem „Fotorecht“) a identifikované právní aspekty posoudit zejména ve srovnání s německou právní úpravou.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main aim of the submitted rigorous thesis is to present, identify, describe, interpret and evaluate the main legal relations that are relevant to the field of photography and the process of photography. Under the term main legal relations in photography the author understands some sections of copyright and the protection of personality in the field of civil law. The described legal issues, in particular copyright law and privacy protection are discussed in Czech literature extensively, but separately and surprisingly, the coherent description in relation to the photography is missing. The objective of this work was to produce (to the extent the thesis) the Czech variation of the German “Fotorecht”, the unified analysis of the issue of Czech “fotoprávo” (“Photolaw”) and to assess the identified legal aspects especially in comparison with the German legal regulation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martin Valoušek 990 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martin Valoušek 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martin Valoušek 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 1.09 MB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Irena Holcová 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 307 kB