velikost textu

Odpovědnost za vady při kupní smlouvě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za vady při kupní smlouvě
Název v angličtině:
Liability for defects in the purchase agreement
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Václav Maisner
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
133165
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odpovědnost za vady vada kupní smlouva
Klíčová slova v angličtině:
liability for defects defect purchase agreement
Abstrakt:
Odpovědnost za vady při kupní smlouvě Resumé Tato práce je zaměřena na hlubší pochopení problematiky odpovědnosti za vady při kupní smlouvě, a to zejména metodou vzájemného srovnávání úprav odpovědnosti za vady při kupní smlouvě v občanském zákoníku a obchodním zákoníku, jakož těchto právních úprav s novým občanským zákoníkem. Tato práce sestává z pěti kapitol, úvodu a závěru. Každá z kapitol se zabývá hlavním tématem této práce z jiného aspektu, přičemž dohromady tyto jednotlivé aspekty vytváří ucelený pohled na institut odpovědnosti za vady jako takový. V první kapitole jsou vysvětleny základní pojmy nezbytné pro uchopení tématu – pojem odpovědnost, právní odpovědnost a členění odpovědnosti na jednotlivé druhy. Prameny práva, v nichž je odpovědnost za vady obsažena, jsou obsahem druhé kapitoly. Pro pochopení toho, kdy aplikovat ustanovení Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku, je zcela zásadní uvědomit si vzájemné vztahy příslušných předpisů, jakož i vztahy mezi jejich jednotlivými ustanoveními. Třetí kapitola pojednává o rozdílech mezi jednotlivými typy právních odpovědnostních institutů. Nejprve jsou zde popsány základní znaky odpovědnosti za škodu, odpovědnosti za prodlení a odpovědnosti z bezdůvodného obohacení a následně je provedeno stručné srovnání těchto odpovědnostních vztahů s institutem odpovědnosti za vady tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Nejvýznamnější částí této práce je však kapitola pátá, která je složena ze šesti subkapitol. Cílem první subkapitoly je seznámit čtenáře s podmínkami vzniku odpovědnosti za vady, kterými jsou porušení právní povinnosti, existence vady a příčinná souvislost mezi těmito dvěma skutečnostmi. V této subkapitole je rovněž rozebrán pojem vady a členění vad podle různých hledisek, neboť správná kvalifikace vady je rozhodná pro postup v rámci procesu reklamace. Následující subkapitola se zabývá dvěma základními typy odpovědnosti z vad, a to zákonnou odpovědností za vady a záruční odpovědností. Ve čtvrté kapitole se hovoří o zvláštním režimu kupní smlouvy uzavřené mezi podnikatelem jako prodávajícím a spotřebitelem jako kupujícím. Tento vztah vykazuje jisté zvláštnosti s ohledem na slabší postavení spotřebitele, který může být poškozen z důvodu své nedostatečné informovanosti. Jsou-li dány podmínky pro uplatnění odpovědnosti z vad, vznikají kupujícímu různorodá práva, mezi něž náleží možnost požadovat odstranění vady, výměnu zboží, slevu z kupní ceny či právo odstoupit od smlouvy. Práva kupujícího jsou v jedné ze subkapitol páté kapitoly rovněž rozebrána. V této kapitole je dále věnována pozornost aktu reklamace jako takovému a požadavkům, které pro tento akt stanoví příslušný zákon, který se v konkrétním případě aplikuje. Kapitola pátá je zakončena rozborem oprávnění smluvních stran požadovat náklady, které jim vznikly v souvislosti s reklamací a procesem odstraňování vad. Poslední kapitola se podrobněji zaměřuje na otázku vztahu mezi odpovědností za vady a odpovědností za škodu, který v praxi činí největší potíže. Toto téma jsem vybral s ohledem na zásadní význam právního institutu odpovědnosti za vady při kupní smlouvě v běžném životě každého člověka.
Abstract v angličtině:
Liability for defects in the purchase agreement Resumé This work is aimed at a deeper understanding of the issue of liability for defects in the purchase agreement, especially by the comparison the responsibility for defects in the purchase contract in the Civil Code and the Commercial Code, as well as in the new Civil Code. The thesis consists of five chapters, introduction and conclusion, each of them dealing with different aspects of the legal rules regulating main topic. In the introduction, there are illustrated particular points, which determine tasks of the paper. Chapter One shortly defines general terminology as a liability, legal liability, conditions of liability and a classification of liability. Chapter Two refers to sources of law concerning the liability for defects. The analysis of the sources and the reciprocal relation between the main statutes – Civil Code and Commercial Code - and its particular provisions is very important for the comprehension of the topic. Chapter Three examines the differences between various types of legal liability. There is a brief description of liability for damages, liability for delay and unjust enrichment. These instruments of law must be distinguished from liability for defects, as they are often confused. Chapter Four consists of six parts, which represent the most important part of the thesis. The goal of the first subchapter is to describe and analyse preconditions of constitution of liability for defects, which comprise infringement, causing defect and the causality between these elements. The first subchapter concern especially with the term defect and the classification various types of defects. The definition of the term defect is vital for other aspects of liability for defects qualification. The warranty and statutory liability for defects is contained in the second subchapter. Purchase agreements concluded between the entrepreneur and the consumer has a special regime of consumer’s protection, as the consumer cannot obtain as much relevant information as the entrepreneur, and so the consumer can be cheated. This aspect of liability for defects is also involved in the fourth subchapter. Various rights from defects arise to the buyer in case that the purchased item has defects. The buyer has several options (rights): he can demand repair, replacement, discount or withdraw the contract. The respective statute set the condition of complaint. The thesis also deal with requirements for the complaint as a fundamental act of buyer. Contractual parties can have expenses, which arise in relation to defects. The last chapter is focused on the relation of liability for defects and liability of damage. These liabilities often stay unrecognized by public, which leads to frequent misunderstandings. I chose this field because of its topicality and importance for everyone’s life.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Václav Maisner 827 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Václav Maisner 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Václav Maisner 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB