velikost textu

Temporální konfigurace českého taktu v souvislosti s jeho fonotaktickou strukturou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Temporální konfigurace českého taktu v souvislosti s jeho fonotaktickou strukturou
Název v angličtině:
Temporal configurations of Czech stress-group in connection with its phonotactic structure
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eliška Churaňová
Školitel:
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Zdena Palková, CSc.
PhDr. Marie Svobodová, Ph.D.
Id práce:
133148
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Fonetický ústav (21-FU)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Fonetika (XFO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rytmus řeči|mluvní takt|fonotaktika|konsonanticko-vokalická struktura|čeština
Klíčová slova v angličtině:
speech rhythm|stress-group|phonotactics|consonantal-vocalic structure|Czech
Abstrakt:
Abstrakt Tato disertační práce si klade za cíl prozkoumat vztahy mezi fonotaktickou stavbou českého mluvního taktu a řečovým rytmem. Pro účely této práce byly vybrány takty, jež odpovídaly třem nejčastějším dvouslabičným konsonanticko-vokalickým vzorcům v češtině: CVCV, CCVCV a CVCCV. V percepčním experimentu, který zahrnoval srovnávání dvou plně proslovených mluvních taktů nebo taktu a nízkofrekvenčního obrazu jiného či stejného taktu, posluchači určovali, nakolik jsou si takty různých i stejných vzorců rytmicky podobné. Výsledky ukázaly, že nejsilnější vliv na vnímání rytmické podobnosti má z fonotaktických faktorů pozice souhláskového shluku v mluvním taktu. O něco méně silnými faktory pro percepci řečového rytmu byly počet souhlásek v konsonantickém shluku a přítomnost dlouhého vokálu v obou porovnávaných taktech. Pro subtilnější rysy, jejichž význam pro percepci rytmické podobnosti prokázán nebyl (např. rozdíl v sonoritě znělých hlásek či znělosti obstruentů), byly navrženy možnosti dalšího zkoumání. Klíčová slova: rytmus řeči, mluvní takt, fonotaktika, konsonanticko-vokalická struktura, čeština
Abstract v angličtině:
Abstract The main objective of this thesis is to explore the relationships between the phonotactic structure of the Czech stress-group and the rhythm of speech. Three most frequent consonantal-vocalic structures of Czech two-syllable stress-groups were selected for the purposes of this thesis: CVCV, CVCCV and CVCCV. In an auditory experiment, which contained the comparison of two stress-groups or the comparison of a stress-group and a low-frequency shadow of a stress-group, the respondents established how similar the rhythm of each couple of stress-groups sounded. The results indicate that the position of a consonantal cluster within the stress-group is the strongest phonotactic factor in perception of the rhythmic similarity. The number of consonants within a consonantal cluster and the presence of a long vowel in both stress- groups were considered weaker factors for perceiving the rhythmic similarity by the respondents. Possibilities for a follow-up research were proposed for the factors that did not reach statistical significance, i.e., the difference in sonority or voicing of consonants. Keywords: speech rhythm, stress-group, phonotactics, consonantal-vocalic structure, Czech
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Churaňová 4.67 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eliška Churaňová 1007 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Churaňová 213 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Churaňová 210 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Eliška Churaňová 1.27 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. 931 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdena Palková, CSc. 289 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 123 kB