velikost textu

Vidová kolokabilita

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vidová kolokabilita
Název v angličtině:
Collocability of aspect in Czech
Typ:
Disertační práce
Autor:
PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Oponenti:
Francois Esvan
Neil Halford Andrew Bermel
Id práce:
133123
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Matematická lingvistika (XMLI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vid|perfektivum|imperfektivum|děj|stav|typy stavů|událost|aktuálnost|aktuálnost děje|aktuálnost stavu|aktuálnost události|kapacitivita|kapacitiva|modalita|dynamická modalita|schopnost|možnost|slovesa|modální slovesa|pomocná slovesa|jazykový čas|korpus|verba cogitandi|verba sciendi|verba sentiendi
Klíčová slova v angličtině:
Aspect|perfective|imperfective|activity|state|types of states|event|actuality|actuality of activity|actuality of state|actuality of event|capacitivity|capacitives|modality|dynamic modality|ability|possibility|verbs|modal verbs|auxiliaries|tense|corpus|verba sentiendi|verba cogitandi|verba sciendi
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce si klade za cíl přispět k popisu kategorie slovesného vidu způsobem alternativním k zavedeným postupům, které vycházejí od morfologického utváření slovesa. Východiskem úvah jsou dějové a stavové události, přičemž hlavní pozornost věnujeme stavům, jejich povaze, vzniku a zániku. V centru pozornosti je vyjadřování stavových významů predikáty morfologicky perfektivních sloves. Za tímto účelem jsme provedli dvě analýzy korpusových dat (především SYN v7). V první analýze jsme posuzovali stavové versus dějové významy v prézentních a préteritních tvarech kapacitiv. Tato analýza ukázala, že kategorie času je důležitým faktorem pro vidovou interpretaci události. Druhá analýza se zaměřila na vidovou kolokaci, kterou můžeme nazvat aspektuální paradox, totiž spojení adverbia s významem trvání (např. stále) s morfologicky perfektivním slovesem. Z této analýzy vyplynulo, že dalším důležitým faktorem pro interpretaci události je modalita. Výsledkem analýzy sledované kolokace je klasifikace stavových významů, kterých perfektiva v dané kolokaci nabývají. Jedná se o významy schopnosti, možnosti existence, vlastnosti, kvantity aj. (celkem 11 stavových významů). Vedle toho se ukázalo, že verba sentiendi a některá verba cogitandi se v kolokaci chovají jinak než ostatní morfologická perfektiva. Poslední kapitola práce se věnuje vidové homonymii a polysémii. Na materiálu zde prezentovaném se můžeme přesvědčit, že sama slovesná forma k vyjádření vidového významu nestačí. Vidové hodnoty, které dané sloveso nabývá, závisí i na způsobu užití toho slovesa. Klíčová slova Vid, perfektivum, imperfektivum, děj, stav, typy stavů, událost, aktuálnost, aktuálnost děje, aktuálnost stavu, aktuálnost události, kapacitivita, kapacitiva, modalita, dynamická modalita, schopnost, možnost, slovesa, modální slovesa, pomocná slovesa, jazykový čas, korpus, korpus češtiny verba sentiendi, verba cogitandi, verba sciendi.
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of the thesis is to contribute to the description of the category of aspect and to do so in an alternative way, i.e. without linking aspectual value of a sentence exclusively or directly to the morphological make-up of the verb. The starting point is the distinction between states and activities, i.e. between state and activity events. In the center of our attention are states, namely the way how states are expressed by perfective predicates. Two analyses of corpus data (SYN v7) were performed to pursue the issue. The first analysis focused on the occurrence of state and activity meanings of perfective forms of so-called capacitive verbs. It turns out that one of the decisive factors construing the aspectual meaning of a sentence is the category of tense. The other analysis focused on a collocation we have termed aspectual paradox. It combines durative adverbials (for instance stále) with perfective verbs in the framework of one construction. This analysis has demonstrated that another important factor involved in sentence aspectual construal is modality. Another outcome of this analysis is a classification of state meanings of the “durative adverbial + perfective” collocation. Eleven kinds of meanings were established: ability, possibility, existence, quality, quantity, etc. Verba sentiendi and some verba cogitandi do not follow the same pattern as other perfectives. The last chapter is devoted to aspectual homonymy. The data presented in this chapter suggest (i.e. confirm again) that it is not the verb alone what determines the aspectual construal of the sentence. Sentence aspectual interpretation derives from the verb usage, not from the verb as lexical unit/verbal form. Key words Aspect, perfective, imperfective, activity, state, types of states, event, actuality, actuality of activity, actuality of state, actuality of event, capacitivity, capacitives, modality, dynamic modality, ability, possibility, verbs, modal verbs, , auxiliaries, tense, corpus, corpus of Czech, verba sentiendi (verbs of perception), verba cogitandi (verbs of thinking), verba sciendi (verbs of knowing)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D. 2.98 MB
Stáhnout Příloha k práci PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D. 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D. 517 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta Francois Esvan 475 kB
Stáhnout Posudek oponenta Neil Halford Andrew Bermel 1.52 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.15 MB