velikost textu

Ženy a podprsenka: Kvalitativní zkoumání sociokulturních kontextů jejího užívání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ženy a podprsenka: Kvalitativní zkoumání sociokulturních kontextů jejího užívání
Název v angličtině:
Women and the Bra: Qualitative Research into Sociocultural Contexts of its Use
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Kateřina Reichelová
Oponenti:
doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D.
Id práce:
133112
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Kulturologie (KULT)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
30. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kulturologie – gender – kvalitativní výzkum – evropská kultura – dějiny odívání – spodní prádlo – podprsenka – sociokulturní fenomén podprsenka – psychosociální aspekty podprsenky
Klíčová slova v angličtině:
Theory of culture – gender – qualitative research – European culture – history of clothing – underwear – brassiere – brassiere as sociocultural phenomenon – psychosocial aspects of brassiere
Abstrakt:
ŽENY A PODPRSENKA: KVALITATIVNÍ ZKOUMÁNÍ SOCIOKULTURNÍCH KONTEXTŮ JEJÍHO UŽÍVÁNÍ – ABSTRAKT Práce se zabývá podprsenkou nejen jako dnes již neodmyslitelnou součástí ženského oblečení, která v rámci historie odívání prošla velmi zajímavým vývojem, od zahalování poprsí pruhy látky, přes korzet v jeho různých podobách, až po podprsenku, jak ji známe dnes. Na tuto relativně intimní část ženského spodního prádla je nahlíženo i jako na fenomén s řadou sociokulturních a psychosociálních aspektů. Pozornost je zpočátku věnována proměnám způsobů zahalování a tvarování poprsí, vlivu textilně-technologických inovací na podobu spodního prádla, poté počátkům a vývoji podprsenky a posléze proměnám jejích funkcí a symbolických významů. Další část práce přináší zprávu o realizaci nevelkého kvalitativního šetření. Ta nejprve přibližuje jeho teoretická a metodologická východiska, včetně nezbytného exkurzu do základních principů a charakteristik kvalitativního zkoumání jako specifického přístupu k sociální skutečnosti. Poté seznamuje s přípravou a organizací kvalitativní výzkumné sondy provedené prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s 21 respondentkami. Předmětem dotazování byly především jejich názory na nabídku v segmentu trhu se spodním prádlem, jejich pohledy na funkce podprsenky, jejich osobní historie nošení podprsenky a současná frekvence jejího užívání. Šetření tak osvětluje mj. možné trendy ve spotřebním chování žen stran podprsenky, naznačuje, že její nošení či nenošení obsahuje jisté prvky sociální konformity, přičemž každopádně ukazuje, že tato oblast si zasluhuje další zkoumání, zejména v kontextu problematiky současného ideálu ženské krásy.
Abstract v angličtině:
WOMEN AND THE BRA: QUALITATIVE RESEARCH INTO SOCIOCULTURAL CONTEXTS OF ITS USE – SUMMARY This paper presents the brassiere not just as an essential part of women’s clothing which has undergone very interesting evolution, from a strip of cloth or leather covering and forming the breasts, through corsets in various shapes and sizes to the bra in the form as we know today. This rather personal part of women’s underwear is also introduced as a phenomenon with many sociocultural and psychosocial aspects. The first part of the paper focuses on different ways of forming and shaping of the bust throughout history, on innovations in textile technology which influenced the look of underwear in general, on the beginnings and evolution of the brassiere and on changes in its functions and symbolism in recent history. The second part describes preparatory work for a modest qualitative study. It presents theoretical and methodological grounds of the study, including an essential introduction of basic principles and characteristics of qualitative research as a specific approach to social reality. How the research, which comprises semi-structured interviews with 21 female participants, is organized and put into practice is delivered further on, in the third chapter. Issues addressed in the interviews include the participants‘ level of satisfaction with the supply of brassieres on current underwear market, their views on functions of the brassiere and their use of said garment in the past as well as in the present. The study gives an indication of potential trends in women’s consumer behaviour in relation to the bra, suggests that the way women wear (or do not wear) bras manifests certain aspects of social conformism, and shows that the topic deserves further research, especially in the context of current ideal of feminine beauty.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Kateřina Reichelová 582 kB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Kateřina Reichelová 4.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Kateřina Reichelová 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Kateřina Reichelová 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D. 899 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 639 kB