velikost textu

Analýza využití multimédií ve výuce přírodopisu a biologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza využití multimédií ve výuce přírodopisu a biologie
Název v angličtině:
Analysis of the Use of Multimedia in Science Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Tereza Odcházelová
Školitel:
doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Oponenti:
doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
PaedDr. Milan Kubiatko, Ph.D.
Id práce:
133019
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Vzdělávání v biologii (XVBI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 12. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Multimédia, ICT, výuka, žáci, učitelé, studenti učitelství, vybavenost škol, kurikulární dokumenty, ČR, SR, Německo.
Klíčová slova v angličtině:
Multimedia, ICT, education, beliefs of pre‑service and in‑service teachers, school equipment, curricular documents, Czech Republic, Slovakia, Germany.
Abstrakt:
ABSTRAKT Digitální gramotnost patří ke klíčovým kompetencím důležitým pro osobní rozvoj člověka-žáka a uplatnění se v dnešní společnosti. Ačkoliv je implementace multimédií (resp. ICT) do vzdělávacího procesu globálně rozšířeným požadavkem na rozvoj školství, v kurikulárních dokumentech regulujících povinnou školní docházku v České republice (Rámcový vzdělávací program), Slovenské republice (Štátny vzdelávací program) a Německu (Bildungsstandards) není tato potřeba příliš zdůrazněna. Z rešerše zmíněných dokumentů vyplynulo, že zde není nijak formulován požadavek na učitele rozvíjet digitální gramotnost žáků ve všech vyučovacích předmětech. O to větší roli při implementaci multimédií do výuky hrají osobní názory a postoje učitelů, míra ochoty používat danou technologii, úroveň počítačové gramotnosti učitelů, vybavenost škol nebo přístup žáků k této problematice. Smíšený výzkum ve formě dotazníkového šetření a strukturovaných rozhovorů, je proto zacílen právě na postoje, názory a zkušenosti učitelů přírodopisu/biologie, vysokoškolských studentů učitelství přírodopisu/biologie a žáků základních škol z ČR, SR a Německa. Výzkumu se zúčastnilo 422 českých, 205 slovenských a 136 německých učitelů přírodopisu/biologie. Počet respondentů z řad studentů učitelství přírodopisu/biologie byl ve všech cílových státech přibližně poloviční a žákovský dotazník byl distribuován 442 žákům z ČR a 199 žákům ze SR. Z výsledku smíšeného výzkumu jednoznačně vyplynulo, že multimédia jsou poměrně rozšířeným didaktickým prostředkem pro výuku ve všech cílových státech. Oslovení učitelé i studenti učitelství si uvědomují potřebu ovládat digitální technologie v osobním i profesním životě, což koresponduje s názory dotazovaných žáků ZŠ. Učitelé z ČR, SR a Německa zaujímají k implementaci multimédií do výuky pozitivní postoje, avšak vlastní příprava podkladů pro multimediální výuku je pro učitele příliš časově náročná. Dotazovaní učitelé rovněž uvádí, že neznají vhodné způsoby implementace ICT přímo do hodin přírodopisu/biologie, což je pravděpodobně způsobeno nedostatečnou podporou rozvoje počítačové gramotnosti učitelů a studentů učitelství v této oblasti během vysokoškolského studia, resp. dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. KLÍČOVÁ SLOVA Multimédia, ICT, výuka, žáci, učitelé, studenti učitelství, vybavenost škol, kurikulární dokumenty, ČR, SR, Německo.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Digital literacy is one of key competencies for lifelong learning. Although implementing multimedia (i.e. ICT) into the educational process has a global perspective, the curricular documents for compulsory school attendance in the Czech Republic (Rámcový vzdělávací program), Slovak Republic (Štátny vzdelávací program) and Germany (Bildungsstandards) do not emphasize this need. A review of the above mentioned documents indicated, that the general need to develop digital literacy of pupils across all school subjects is not formulated by these documents. Therefore, the personal opinions and beliefs of the teachers, their enthusiasm to use ICT, their level of computer literacy, school facilities and the approach of pupils to ICT, play the most important role with regard to the implementation of multimedia in the educational process. Accordingly, the combined research conducted by questionnaires and structured interviews, is aimed towards beliefs, opinions and experiences of pre-service and in-service teachers of biology and primary school pupils from the Czech Republic, Slovakia and Germany. The research has involved 422 Czech, 205 Slovak and 136 German in‑service biology teachers and 222 Czech, 100 Slovak and 84 German pre-service teachers. The questionnaires were also addressed to 442 Czech pupils and 199 Slovakian pupils. The results of combined research clearly showed, that multimedia are relatively widespread didactic tools in all three involved countries. The majority of surveyed pre-service and in-service teachers were aware of a need to gain digital competence in personal and professional life, which corresponds with the views of surveyed primary school pupils. Teachers from the Czech Republic, Slovakia and Germany reflected the positive attitudes towards implementation of multimedia in education process, but the preparation for multimedia teaching seems to be too time consuming for them. The surveyed teachers also do not know the appropriate ways how to directly implement ICT into biology lessons. It is probably caused by insufficient support towards the development of computer literacy of pre‑service teachers at universities, respectively the further education of in‑service teachers. KEYWORDS Multimedia, ICT, education, beliefs of pre‑service and in‑service teachers, school equipment, curricular documents, Czech Republic, Slovakia, Germany.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Tereza Odcházelová 3.91 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Tereza Odcházelová 790 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Tereza Odcházelová 264 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Tereza Odcházelová 219 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Tereza Odcházelová 530 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. 987 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Milan Kubiatko, Ph.D. 293 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 607 kB