velikost textu

Analýza vědomostí žáků základních a středních škol a interpretace evoluční biologie učiteli v České republice, Anglii a Skotsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza vědomostí žáků základních a středních škol a interpretace evoluční biologie učiteli v České republice, Anglii a Skotsku
Název v angličtině:
Analysis of Secondary School Pupils’ Knowledge and the Interpretation of Evolutionary Biology by Teachers in the Czech Republic, England and Scotland
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Lucie Müllerová
Školitel:
doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
Id práce:
133012
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Vzdělávání v biologii (XVBI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 12. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Evoluce, učebnice, žáci, učitelé, základní škola, střední škola, Česká republika, Anglie, Skotsko, Velká Británie
Klíčová slova v angličtině:
Evolution, textbooks, pupils, teachers, secondary schools, Czech Republic, England, Scotland, Great Britain
Abstrakt:
ABSTRAKT Z pohledu didaktiky biologie má tematika evoluce významnou roli, jelikož se díky svému integračnímu charakteru dotýká soudobého paradigmatu přírodovědného vzdělávání. Dizertační práce proto věnuje pozornost edukativním aspektům z oblasti evoluční biologie. Vzhledem ke skutečnosti, že výběr vzdělávacího obsahu i pochopení a vnímání vědeckých zákonitostí může být ovlivněno sociokulturním kontextem, je celkový výzkum prováděn v komparaci s Velkou Británií. Hlavní cíl dizertační práce je realizován třemi navazujícími analýzami. V prvé řadě je provedena komparace výskytu a obsahu definic vybraných evolučních pojmů v českých a britských učebnicích přírodopisu a biologie (16 českých a 16 britských učebnic), jejíž data jsou vyhodnocena pomocí obsahové analýzy a hierarchické shlukové analýzy. Následně je uskutečněno srovnání rozsahu interpretace a pojetí výuky evolučních témat českými a britskými učiteli prostřednictvím dotazníkového šetření (350 českých a 122 britských učitelů) a polostrukturovaných rozhovorů (10 českých a 7 britských učitelů). Nakonec je pomocí dotazníkového šetření realizována komparace vědomostí a názorů českých a britských žáků na specifická evoluční témata (964 českých a 97 britských žáků). Statisticky významná rozdílnost v odpovědích českých a britských respondentů je ověřena chí-kvadrát testem a z-score testem. Celkovým výzkumem byla zjištěna určitá rozdílnost v obsahu definic evolučních pojmů uvedených v českých a britských učebnicích. Ve spojitosti s výukou evolučních témat byla prokázána diferenciace v rozsahu interpretace, kdy britští učitelé podrobněji interpretují například genetické poznatky, kdežto čeští učitelé evoluci člověka. Zároveň výukové metody a formy související s vlastní činností žáka jsou při výuce evoluce ve větším rozsahu aplikovány britskými než českými učiteli. Názory žáků například ukázaly, že v souvislosti s pojmem „evoluce“ a „přírodní výběr“ je častější výskyt miskoncepcí u českých žáků, kdežto miskoncepce sloučené s pojmem „biologická zdatnost“ se častěji vyskytují u britských žáků. Komparace edukativních aspektů výuky evoluce v České republice a ve Velké Británii pomohla detekovat určité rozdílnosti v konceptu vnímání.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT An evolution is considered the single greatest unifying theory in biology. Therefore, evolution is a crucial topic from the perspective of didactics of biology because it reaches contemporary paradigm of science education. These doctoral thesis deals with the educative aspects in the field of evolutionary biology. Given the fact that educational content and understanding of causal patterns in science may be influenced by the sociocultural background, the whole research is carried out in comparison with Great Britain. The main aim of the thesis is carried out three successive analyzes. First, the occurrence and the content of definitions of evolutionary terms in Czech and British science or biology textbooks have been compared (16 Czech and 16 British textbooks). Data were evaluated using content analysis and hierarchical cluster analysis. Subsequently, a comparison of teaching evolution has been made using a questionnaire survey (350 Czech and 122 British teachers) and interviews (10 Czech and 7 British teachers). Finally, a comparison of the Czech and British pupils’ knowledge and opinions on specific evolutionary topics were obtained via a questionnaire (964 Czech and 97 British pupils). Statistically significant differences between Czech and British respondents were verified by Chi-square test or the Z-score test. Several differences in content of definitions of evolutionary terms included in Czech and British textbooks were found. Also a differentiation in a range of interpretation were identified in teaching of evolution. The British teachers further interpret genetic while the Czech teachers focus on human evolution. Teaching methods and forms connected to the pupil's own activities are applied by British teachers in a greater extent than Czech teachers. Some opinions of pupils showed more frequent misconception in connection with the term "evolution" and "natural selection" among Czech pupils, while the misconception merged with the term "biological fitness" are more common among British pupils. Comparison of educational aspects of teaching evolution in the Czech Republic and the Great Britain helped to detect some differences in the concept of understanding.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Lucie Müllerová 4.73 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Lucie Müllerová 1.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Lucie Müllerová 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Lucie Müllerová 152 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Lucie Müllerová 298 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. 368 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. 290 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 660 kB