velikost textu

Proměny diskurzů českého katolického exilu v Itálii 1962-1969

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny diskurzů českého katolického exilu v Itálii 1962-1969
Název v angličtině:
Discursive Transformation during the Czech Catholic Exile in Italy 1962-1969
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ondřej Blažek
Školitel:
doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
Id práce:
133008
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České a československé dějiny (XCD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
katolická církev, exil, Itálie, Nepomucenum, II. vatikánský koncil, komunismus, Křesťanská akademie Řím, Josef Beran, papežství, čeští kněží
Klíčová slova v angličtině:
Catholic Church, exile, Italy, Rome, Nepomucenum Papal College, Second Vatican Council, Communism, Czech Christian Academy in Rome, papacy, priests, Czech priests
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce pojednává o dění v českém katolickém exilu v Itálii se zaměřením na 60. léta 20. století. Poskytuje bližší vhled do institucionálních a diskurzivních proměn, které se zde odehrávaly v době konání II. vatikánského koncilu (1962-1965) a následného pobytu kardinála Josefa Berana v Římě (1965-1969). Práce se soustřeďuje především na vývoj v nakladatelství Křesťanské akademie, Středisku Velehrad a Papežské koleji Nepomucenum v Římě, kde působily přední osobnosti českého katolického exilu, většinou z řad kněží. Metodou historické diskurzivní analýzy práce sleduje, jak v tomto prostředí získávala stále větší převahu prokoncilní orientace, která se negativně vymezovala vůči konzervativnímu myšlenkovému proudu v církvi. V neposlední řadě práce též ukazuje, jak podobu katolického exilového diskurzu v Itálii ovlivňovaly proměny vztahu mezi papežskou diplomacií a komunistickým Československem.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with events during the Czech Catholic exile in Italy with a focus on the 1960‘s. It provides a closer look at the institutional and discursive changes that took place at the time of the Second Vatican Council (1962-1965) and the subsequent stay of Cardinal Josef Beran in Rome (1965-1969). The work focuses mainly on the development of the publishing house Christian Academy, the Velehrad Center and the Nepomucenum Papal College where the leading figures of Czech Catholic exile, mostly priests, worked. By using the method of historical discourse analysis the work studies how the pro-conciliary orientation which defined itself in opposition towards conservative tendency in the Church became increasingly predominant in the exile environment. Last but not least, the work also shows how the form of Catholic exile discourse in Italy was influenced by the changing relationship between papal diplomacy and Communist Czechoslovakia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Blažek 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Blažek 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Blažek 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 333 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jitka Jonová, Th.D. 294 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 480 kB