velikost textu

Podíl výtvarné keramické tvorby hendikepovaných na jejich seberealizaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podíl výtvarné keramické tvorby hendikepovaných na jejich seberealizaci
Název v angličtině:
Ceramic art as a means of self-realization of a pupil with special needs
Typ:
Disertační práce
Autor:
MgA. Lenka Jarchovská, Ph.D.
Školitel:
doc. ak. mal. Ivan Špirk
Oponenti:
PaedDr. Helena Hazuková, CSc.
doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.
Id práce:
132994
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 10. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Žák se speciálními potřebami, interakce a komunikace, učební výtvarný úkol, role žáka ve skupině, úspěšnost, seberealizace
Klíčová slova v angličtině:
Students with special needs, interaction and communication, artistic tasks, the role of the pupil in group, succes of a student, artistic self-realization
Abstrakt:
Abstrakt: Dizertační práce se zaměřuje na problematiku osobnostního rozvoje žáků se speciálními potřebami ve výtvarné dimenzi jejich vzdělávání; v keramické výtvarné výchově pokročit od mechanické nápodoby řemeslných dovedností k jejich vlastní výtvarné seberealizaci. Pokusíme se prozkoumat, zdokumentovat a popsat, zda a jakým způsobem lze ovlivnit úspěšnost žáka. Ověříme tvrzení, že je možné prostřednictvím speciálně zvolených výtvarných úkolů, realizovaných v keramické hlíně, rozvíjet nejen pracovní, ale také intelektuální dovednosti spojené s interiorizací postupů. Předmětem výzkumu jsou projevy verbální komunikace v interakcích probíhajících mezi žáky navzájem; průběh interakcí, jejich vztah ke speciálním potřebám žáků a ke vzniku i ovlivnění jejich rolí ve skupině. Design výzkumu je koncipován jako kvalitativní vícečetná případová studie podle zakotvené teorie Strausse a Corbinové. Hlavními výzkumnými nástroji jsou videonahrávky, jejich transkripce, analýza získaných dat s využitím programu ATLAS.ti a jejich interpretace. Výstupy výzkumného projektu by mohly posloužit jako východiska pro vypracování efektivnější metodologie výuky keramiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; nově vzniklé edukační strategie by mohly pomoci ovlivnit nejen přístup učitelů, ale i žáků samotných k jejich dalšímu vzdělávání, emancipaci a socializaci v intaktní společnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis aims at the problematics of personal growth of students with special needs in the field of art education. For example in ceramics they move from mechanical imitation of certain craftmanship to their own artistic self-realization. The goal of this thesis is to explore, dokument and describe in what ways can succes of a student be influenced. The claim will be verified, that though specifically chosen artistic tasks, that do not také place only in ceramics workshop, not only work related but also intelectuall skills that are connected with interiorization of the procedures can be developer. The subject of this research are the exspressions of verbal communicetion between students. The course of these interactions, their connection to the special needs of the students, and to the formationof their roles in the group, and what influence it has on these roles. This research is designed as a qualitative multiple case study according to theory of Strauss and Corbin. The main means of this research are transcription and analysis of data aquired from video recordings throughthe ATLAS.ti program and their interpretation. The output of this research could srve as a starting poind for creatings a more sffective methodology for teaching ceramics to students with special needs. The new educational strategies could help influence not only the approach of teachers, but students themselves, especially to their future education. Emancipation and socialization within intact society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MgA. Lenka Jarchovská, Ph.D. 5.3 MB
Stáhnout Příloha k práci MgA. Lenka Jarchovská, Ph.D. 3.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MgA. Lenka Jarchovská, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MgA. Lenka Jarchovská, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Helena Hazuková, CSc. 759 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D. 1.11 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 536 kB