velikost textu

Římskoprávní kořeny služebností v právu vybraných evropských zemí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Římskoprávní kořeny služebností v právu vybraných evropských zemí
Název v angličtině:
Roman Law elements of servitutes in law of chosen european countries
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Šejdl, Ph.D.
Oponenti:
JUDr. David Falada
doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
Id práce:
132962
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 11. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ius romanum, servitus, codice civile italiano, Code civil français, ABGB, BGB
Klíčová slova v angličtině:
ius romanum, servitus, codice civile italiano, Code civil français, ABGB, BGB
Abstrakt:
Shrnutí: Práce se zabývá vlivem římskoprávních konstrukcí služebností na vybrané právní řády kontinentální Evropy, především pak na právo francouzské a italské, avšak v určitých ohledech i na další středoevropské právní řády. Svým obsahem je koncentrována na obecné problémy služebností v těchto právních řádech, tedy na způsob jejich základních definicí, jejich vnitřní dělní a jejich systematické zařazení v rámci celého oboru soukromého práva. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Shrnutí anglické: The work deals with the impact of Roman-law studies of servitudes on selected legal orders of continental Europe, particularly on French and Italian law however in certain aspects also on other middle-European legal orders. Content of the work specializes in general problems of the servitudes in these legal orders, thus in the methods of their basic definitions, their inner classification and systematic categorization within the subject of private law. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Šejdl, Ph.D. 735 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Šejdl, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Šejdl, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. David Falada 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 156 kB