velikost textu

Nájem a podnájem nebytových prostor

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nájem a podnájem nebytových prostor
Název v angličtině:
Lease and sublease of commercial spaces
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Valerie Pavláková
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
132954
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nebytový prostor nájem podnájem
Klíčová slova v angličtině:
commercial space lease sublease
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá nájmem a podnájmem nebytových prostor. Nájem a podnájem nebytových prostor jako institut, který umožňuje oprávněným osobám disponovat s nebytovými prostory a za úplatu je přenechat jiným osobám do užívání. Cílem této práce bylo popsat a zhodnotit současnou a s ohledem i na účinnost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), od 1. ledna 2014, i budoucí právní úpravu nájmu a podnájmu nebytových prostor. V úvodu práce je pojednáváno o vymezení pojmu nebytových prostor a jejich právní úpravy. Hlavním předmětem výkladu se pak staly jednotlivé aspekty právního vztahu. V prvé řadě byly zohledněny podstatné náležitosti nájemní smlouvy, dále práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, včetně podnájmu nebytových prostor jako speciální úpravy v rámci nájmu, nejčastější způsoby zániku právního vztahu a následky se zánikem spojené. Nájem a podnájem nebytových prostor je upraven zvláštním zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor a současným občanským zákoníkem. 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nejen nahradí dosavadní občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ale i řadu dalších soukromoprávních norem, včetně dosud samostatné právní úpravy nájmu a podnájmu nebytových prostor v zákoně č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Nájemní smlouvy se tedy budou řídit ustanoveními NOZ od 1. 1. 2014, i když byly uzavřeny podle stávajících právních předpisů.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is analysing lease and sublease of non-residential premises. Lease and sublease of non-residential premises as an institute enables authorized subjects to dispose with non-residential premises and convey for payment to other subjects to use. The main aim of the thesis was to describe and analyse both, current legal regulation and future legal regulation of lease and sublease of non-residential premises with respect to Act no.89/2012 Coll., The Civil Code effective from the 1st January 2014. The main subject of the explanation are the individual aspects of the legal relations with the intention of providing comprehensive commentary regarding the institute of lease and sublease of non-residential premises. I aimed at the essential appropriateness of the lease agreement, most common forms of lease termination and its consequences, further rights and obligations of both, lessor and lessee, including sublease of non-residential premises as a particular regulation within the frame of lease. Lease and sublease of non-residential premise is specifically regulated in Act no. 166/1990 Coll., Lease and Sublease of Non-residential premises and current Civil Code. Act no.89/2012 Coll., New Civil Code, to be effective from 1st January which not only replace current Civil Code no.40/1964 Coll., but also number of personal rights including previously separate legislation Lease and Sublease in the Act No.116/1990 Coll., Lease and Sublease of Non-residential premises.. The lease agreements will therefore follow the provisions of NCC from 1st January 2014 even though they were closed under the existing legislation. 6
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Valerie Pavláková 941 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Valerie Pavláková 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Valerie Pavláková 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 159 kB