velikost textu

Kupní smlouva v soukromém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kupní smlouva v soukromém právu
Název v angličtině:
Sales contract in private law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jan Pauly
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
132953
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
smlouva; kupní smlouva; občanské právo
Klíčová slova v angličtině:
contract; purchase contract; civil law
Abstrakt:
Abstrakt Práce se věnuje tématu kupní smlouvy v soukromém právu. Její koncepce je proto velice široká, neboť pro vyčerpání celého tématu bylo zapotřebí zkoumat danou problematiku z pohledu různých soukromoprávních, ale i veřejnoprávních předpisů. Účelem práce je poskytnout co možná nejkomplexnější obraz o institutu kupní smlouvy, který tvoří jeden ze základních pilířů smluvního práva. Současně se snaží reflektovat i na připravovanou novelu občanského zákoníku, která se výrazným způsobem dotkne i předmětného tématu.
Abstract v angličtině:
Abstract This work is dedicated to the subject of the purchase contract in private law. The concept is therefore very broad, for the depletion of the issue it was necessary to examine the issue from the perspective of various legislations - private as well as public. The purpose of this work is to provide the most comprehensive picture of the institute of purchase contract, which constitutes one of the fundamental pillars of contract law. It also aims to reflect the planned amendment to the civil code, which shall significantly affect the concerned topic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Pauly 873 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Pauly 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Pauly 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 21 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB