velikost textu

Manželské majetkové právo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Manželské majetkové právo
Název v angličtině:
Matrimonial Property Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Adéla Francúzová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
132950
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
manželé, společné jmění manželů, společný nájem bytu manžely
Klíčová slova v angličtině:
spouses, marital property, joint tenancy of husbands
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá problematikou manželského majetkového práva. S ohledem na rozsah zvoleného tématu je práce zaměřena především na institut společného jmění manželů. Práce pojednává taktéž o institutu společného nájmu bytu manžely. Pro komplexnost práce je současně zařazen stručný exkurz do rodinného práva. Následují obecné výklady k pojmu manželské majetkové právo včetně historického exkurzu. Pozornost je dále věnována samotnému pojmu a vzniku společného jmění manželů. Stěžejními kapitolami práce jsou kapitoly předmět společného jmění manželů a zánik a vypořádání společného jmění manželů. Opomenuta nebyla ani matérie správy společného jmění manželů, modifikace jeho zákonného režimu a nabytí obchodního podílu na společnosti s ručením omezeným. V závěru práce byla zařazena kapitola o společném nájmu bytu manžely. Práce je vypracována dle právní úpravy, která má být účinnou do 1. ledna 2014. V oblastech, které v důsledku rekodifikace zaznamenaly významnějších změn, je proveden také jejich rozbor dle právní úpravy nadcházející a vyhodnocení jejich potenciálního dopadu.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with matrimonial property rights. Given the extent of chosen topic, it is focused primarily on the institute of joint property of spouses. Thesis focuses also on institute of joint tenancy of spouses. For extensive complexity brief excursion into family law is included. It is followed by general interpretation to the concept marital property law including historical context. The attention is also paid to solitary term of and origin of common property law of spouses. Crucial of thesis are chapters subject of marital joint property, its termination and settlement of the common property. Neither the concept of management, modification its law regime and acquisition of business share of the limited liability company under the joint property has been omitted. In closing part, chapter regarding joint tenancy is included. The thesis has been completed in accordance with civil code to be effective by 1st of January 2014. Areas, that experienced significant changes as a result of recodification, are analyzed with accordance with new legislation and its potential impact are evaluated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Adéla Francúzová 1009 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Adéla Francúzová 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Adéla Francúzová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 158 kB