velikost textu

Enthúsiasmos v myšlení starověkého Řecka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Enthúsiasmos v myšlení starověkého Řecka
Název v angličtině:
Enthusiasmos in thinking of ancient Greece
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Andrea Fleischerová
Školitel:
Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
Id práce:
132937
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 3. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
enthúsiasmos, hermeneutika, mania, theia miora, techné, diaskeué, mimésis
Klíčová slova v angličtině:
enthusiasm, hermeneutics, mania, theia miora, techné, diaskeué, mimésis
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce analyzuje problematiku enthúsiasmu v kontextu myšlení starověkého Řecka. Teoretickým způsobem reflektuje sémantické a etymologické struktury pojmu a na základě historických exkurzů (doby archaické a klasické) dokládá jeho dějinnou transformaci. Stěžejní myšlenka disertační práce se odvíjí od archaické představy o enthúsiasmu, jakožto nutné podmínce zkušenosti náboženské a estetické; z tohoto hlediska je předně zkoumán předpoklad božské přítomnosti ve spirituální zkušenosti enthúsiasmu. Práce si klade za cíl prozkoumat i filozofickou reflexi enthúsiasmu, neboť sám dar božské přítomnosti, například v inspirované básnické řeči, byl v archaické době zárukou pravdivosti, avšak v době klasické, byl tím spíše důvodem k pochybování a otázkám. Systematicky jsou pak v souvislosti s enthúsiasmem analyzována vybraná díla významných autorů antické epistémy.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Enthusiasmos in thinking of ancient Greece. - This disertation thesis analyzes the issue of enthusiasm in the context of thinking of the Ancient and Classical Greece. In a theoretical manner also tries to gain an insight into the semantical structure of enthusiasm basing on historical excursus (the Ancient Age, the Classial Age) to support its historical transformation. It was enthusiasmos and the way o mantical explanation, which enabled the poets to create pieces of art and gave rise to performing and poetry art. This thesis aims to explore the philosophical reflection of enthusiasm, because the gift of divine presence itself, such as the inspired poetic speech, was in the Archaic period certainly guarantee of the truthfulness, but in the Classical period, was all the more reason for doubt and questions. Selected works by prominent authors of ancient mindset are systematically analyzed in the context of enthusiasm.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Fleischerová 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Fleischerová 159 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Fleischerová 6 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Andrea Fleischerová 457 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 403 kB