velikost textu

Člověk jako zoon politikon a filosofie jako výchova člověka (Býti na světě lidsky prostřednictvím zkušenosti s řečí)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Člověk jako zoon politikon a filosofie jako výchova člověka (Býti na světě lidsky prostřednictvím zkušenosti s řečí)
Název v angličtině:
Human being as zoon politikon and philosophy as education of man (Being in the world human trough experience with language)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Filip Timingeriu
Školitel:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Oponenti:
Miroslav Pauza
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Id práce:
132936
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výchova, člověk, řeč, zkušenost, básnění, myšlení, Heidegger
Klíčová slova v angličtině:
education, human being, language, experience, poetry, thinking, Heidegger
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce Člověk jako zoon politikon a filosofie jako výchova člověka s podtitulem Býti na světě lidsky prostřednictvím zkušenosti s řečí se pokouší – na základě detailní studie první ze tří Heideggerových přednášek k Bytnosti řeči (Das Wesen der Sprache 1957/58) v nichž se zabývá možností prodělání zkušenosti s řečí s oporou o onto-logické východisko, jež je překonáno smysludbajícím vmyšlením (besinnlicher Nachdenken) do básnické zkušenosti se slovem a jeho vztahem k bytí a nebytí věci z básně Stefana Georga Slovo (Das Wort) – promýšlet předpoklady a meze založení filosoficko-výchovného tázaní jako výchovy k myšlení, kterému by mělo nutně předcházet vědění o tom, co znamená být či nebýt v myšlení vychován. KLÍČOVÁ SLOVA výchova, člověk, řeč, zkušenost, básnění, myšlení, Heidegger
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis aims - based on my detailed analysis of the first one of the three Heidegger's lectures on The Nature of Language (Das Wesen der Sprache 1957/58) in which he deals with the possibility of undergoing the experience of speech with the support of the onto-logical starting point, which is overcome by meaning-compliant thinking (besinnlicher Nachdenken) into a poetic experience with a word and with its relation to the entity and non-entity of a thing from the poem by Stefan Georg titled The Word (Das Wort) - to contemplate on the assumptions and limits of the apprehension of the philosophically-educative questioning as the nurture towards thinking, which should inevitably be preceded by the knowledge about what it means to be or not to be brought up in thinking. KEYWORDS education, human being, language, experience, poetry, thinking, Heidegger
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Filip Timingeriu 1.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Filip Timingeriu 394 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Filip Timingeriu 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta Miroslav Pauza 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Kalábová, Ph.D. 349 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.94 MB