velikost textu

Analýza problematických míst při zvládání matematiky u žáků s poruchou autistického spektra (a jejich vztah ke kognitivnímu zpracovávání žáků)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza problematických míst při zvládání matematiky u žáků s poruchou autistického spektra (a jejich vztah ke kognitivnímu zpracovávání žáků)
Název v angličtině:
Analysis of Solving Math Problems in Students with Autism Spectrum Disorder (and its relation to cognitive processing of students)
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Miroslav Rendl, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Id práce:
132932
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Autismus, poruchy autistického spektra, Aspergerův syndrom, matematické schopnosti, teorie mysli, teorie oslabené centrální koherence, deficity exekutivních funkcí
Klíčová slova v angličtině:
Autism, Autism Spectrum Disorder, Asperger’s Syndrome, Mathematical Abilities, Theory of mind, Weak central coherence theory, Executive function deficits
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce se zabývá tématem zpracovávání matematických úloh u žáků s poruchou autistického spektra (PAS) a problematických míst při jejich řešení. Cílem práce je popsat způsob, jakým žáci s PAS přistupují k matematickým úlohám a zpracovávají je. Zaměřujeme se především na to, zda je možné u daných žáků najít odlišné postupy než u žáků běžných a zda tyto postupy vykazují určitá specifika odpovídající odlišným kognitivním postupům. V teoretické části práce objasňujeme svá východiska. Nejprve vytváříme rámec pro pochopení komplexnosti problematiky autismu, dále se zabýváme psychologickými teoriemi zkoumajícími danou problematiku a popisujeme specifika výoje jedinců s PAS v období adolescence. Poté reflektujeme studie zabývající se matematickými schopnostmi u žáků s PAS. Matematika bývá považována za „silnou” oblast u žáků s PAS a není dostatečně prozkoumána, což zdůrazňují i některé zahraniční studie (např. Oswald et al., 2016). Empirická část je založena na kvalitativní metodologii a zabývá se srovnáním zpracování matematických úloch šesti žáků s PAS s jejich intaktními spolužáky. Snažíme se zde nejen dokumentovat rozdíly a styčné body v řešení žáků, ale také analyzovat kognitivní postupy žáků s PAS a akcentovat specifika vycházející z poruchy autistického spektra. Naše závěry ukazují, že i když u žáků s PAS můžeme najít specifické rysy v chování odkazující na jádrové problémy poruchy, při zpracování matematických úloh jsou jejich kognitivní postupy velmi individuální. Detekovali jsme sice u některých žáků společné rysy odpovídající kognitivním teoriím autismu, ale ukazuje se, že je nutné je vždy vztáhnout k celkovému rozložení schopností u jedince. KLÍČOVÁ SLOVA Autismus, poruchy autistického spektra, Aspergerův syndrom, matematické schopnosti, teorie mysli, teorie oslabené centrální koherence, deficity exekutivních funkcí
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The dissertation thesis addresses the topic of mathematical tasks processing in students with autism spectrum disorder (ASD) and problematic points of their solution. The aim of this work is to delineate methods that ASD students use to approach these tasks and solve them. We focus primarily on whether it is possible to identify different procedures than those used by typically developing students, and whether these procedures show specifics corresponding to distinct cognitive processes. In the theoretical part we provide a theoretical background for the study. Firstly, we create a frame to understand the complexity of autism, furthermore we deal with psychological theories examining the topic, and describe specifics of development of ASD students during their adolescence. Thereafter, we reflect on studies addressing mathematical skills of ASD students. Mathematics is considered as their great strength, however is not sufficiently scrutinized, as highlighted by various international studies (for example Oswald et al., 2016). The empiric part is based on qualitative methodology and pursues comparisons of mathematical tasks processing between six ASD students and typically developing peers. We strive to document differences and common points in solutions as well as to analyze cognitive processes of ASD students, and to accentuate specifics proceeding from autistic spectrum disorder. Our conclusions show that while with ASD students we can find specific behavioral traits referring to core disorder problems, their cognitive procedures during mathematical tasks processing are highly individual. With some students we detected common features in accordance with cognitive theories of autism. However, it turns out that it is always necessary to relate them to an overall skills layout of an individual. KEYWORDS Autism, Autism Spectrum Disorder, Asperger’s Syndrome, Mathematical Abilities, Theory of mind, Weak central coherence theory, Executive function deficits
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 3.68 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 2.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. 443 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 590 kB