velikost textu

Herní styl jako intencionální model u hráčů videoher

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Herní styl jako intencionální model u hráčů videoher
Název v angličtině:
Play style as intentional model in video game players
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ondřej Hrabec
Školitel:
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
Id práce:
132927
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
herní styl, intencionalita, intencionální model, metagame, metakognice, mindgame, progaming, teorie mysli, typologie hráčů, videohra
Klíčová slova v angličtině:
Play Style, Intentionality, Intentional Model, Metagame, Metacognition, Mindgame, Progaming, Theory of Mind, Player Typology, Video Game
Abstrakt:
Abstrakt Cílem disertační práce je reagovat na nedostatečné zmapování konceptu herní styl v dosavadní linii výzkumu hráčů videoher. K tomuto účelu je použit integrativní rámec stylu jako intencionálního modelu přání a přesvědčení hráče. Hlavní teze práce vychází z předpokladu funkce herního stylu ve smyslu nástroje k předvídání chování soupeře. Studie se skládá ze dvou částí. První část navrhuje kategorizaci, která by mohla podrobněji a přesněji zařazovat existující herní formy. Druhá část práce dále rozvíjí téma intencionality prostřednictvím formulace procesuálního modelu odhadování stylu v progamingovém prostředí, který je ilustrován na případové studii videohry League of Legends. Výsledků bylo dosaženo na základě extenzivní analýzy hráčských textů, rozhovorů s poloprofesionálními hráči, komentátory a herními novináři. Zjištění této studie poukazují k nebývalé bohatosti herních stylů a komplexnosti procesu utváření rekurzivní teorie mysli („já si myslím, že druhý si myslí, že já si myslím…) ve videoherním prostředí. Klíčová slova: herní styl, intencionalita, intencionální model, metagame, metakognice, mindgame, progaming, teorie mysli, typologie hráčů, videohra
Abstract v angličtině:
Abstract The present doctoral thesis addresses the insufficient exploration of the concept of play style in current video game player’s research. To reach the goal, theoretical framework of style as an intentional model of player´s believes and desires is used. The main proposition of this particular paper is based on the presumption that play style works as a tool for predicting opponent’s behavior. The research consists of two parts. The first one proposes a categorization which might in greater accuracy explain existing forms of play. The second part researches the topic of intentionality further through the procedural model of style prediction in progaming area, which is exemplified by the video game League of Legends. The results are based on extensive analysis of players´ texts, interviews with semiprofessional players, commentators and game journalists. The conclusion implies a significant number of play styles and procedural complexity of recursive theory of mind (“I think about what you think that I think”) in the field of video games. Keywords: Play Style, Intentionality, Intentional Model, Metagame, Metacognition, Mindgame, Progaming, Theory of Mind, Player Typology, Video Game
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Hrabec 2.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ondřej Hrabec 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Hrabec 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Hrabec 67 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ondřej Hrabec 387 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. 167 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Klusák, CSc. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 423 kB