velikost textu

Prevence recidivy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prevence recidivy
Název v angličtině:
Prevention of recidivism
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jitka Oliberiusová
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Id práce:
132744
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kriminální recidiva, prevence, postpenitenciární zacházení
Klíčová slova v angličtině:
crime recidivism, prevention, post-penitentiary treatment
Abstrakt:
Abstrakt Otázka kriminální recidivy předst avuje vážný společensk ý problém. Cílem rigorózní práce byla anal ýza současn ých prostředků sloužících k potlačení recidivy, jejich zhodnocení a navržení jejich zefektivnění . Rigorózní práce se skládá z e čt yř hlavních kapitol, které se dělí do podkapitol. K apitol y se zabývají představením problematiky recidivy a prevencí kriminality a dále jednotlivými opatřeními, kter á slouží k předcházení recidivní trestné činnosti. Po úvodních slovech je zařazena kapitola představující pojem recidiva. V rámci kapitol y jsou nastíněny rozdílnosti v pojetí tohoto pojmu a představeny různé druhy recidivy právě dle jejich odlišného pojetí. Kapitola také ukazuje, jak je pojímána a postihována recidiva v českém právním řádu. Kapitola druhá se zabývá otázkou prevence kriminalit y obecně a jejími dopady do prevence recidivní trestné činnosti s ohledem na specifické příčiny recidivy. V rámci kapitol y jsou vysvětleny rozdíl y mezi prevencí primární, sekundární a terciární a představeny možné preventivní aktivit y. Kapitola třetí představ uje jednotlivé trestní sankce a možn é případné alternativy. První podkapitola se věnuje trestu odnětí svobody a aktivitám, které jsou v jeho rámci činěny pro eliminaci následné recidivní činnosti. Dále jsou představeny jednotlivé alternativní trest y a ochranná opatření, kdy jsou nastíněny jejich výhody a zhodnocen jejich význam v rámci boje proti recidivě. Součástí této kapitol y j e také popis alternativ, a to jak alternativ k potrestání, tak procesní ch alternativ, jejichž využívání má v rámci předcházení re cidivní trestné činnosti také svůj význam. Kapitola čtvrtá se zabývá propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody a následným obdobím, kdy je riziko případné recidivy nejvyšší. Jsou zde představeny aktivit y činěné ve výkonu trestu odnětí svobody, které by měl y napomoci konkrétnímu jedinci s přechodem do života mimo vězení. Dále se kapitola zaměřuje na největší problém y, se kterými se propuštění pot ýkají a na hledání možností jejich řešení . Závěrečná kapitola shrnuje uvedené poznatky, kdy jsou v práci průběžně uváděny jednotlivé návrhy de lege ferenda, které by mohl y zefektivnit boj s recidivou a potažmo tedy s kriminalitou obecně. V této kapitole je zdůrazněna zejména nutnost individuálního přístupu k jednotlivým pachatelům a také potřeb a zvýšeného využívání alternativních sankcí. Současně je zde apelováno na rozvoj výzkumu problematiky kriminální recidivy. .
Abstract v angličtině:
Abstract The criminal recidivism is a serious social problem. The aim of the thesis is to anal yze the existing means used to suppress recidivism, their evaluation and to propose how to make them more effective. The thesis consists of four main chapters, which are divided into subsections. Chapters deal with the introduction of recidivism and crime prevention and also with the various measures that serve t o prevent recidivist crime. After the introduction follows the chapter introducing the concept of recidivism. This chapter outlines also the differences in conceptions of this concept and introduces different kinds of recidivism based on their different conceptions. This chapter also shows how recidivism is conceived and repressed in Czech law. The second chapter deals with crime prevention in general and with its impacts on preventing recidivist criminal activit y with respect to the specific causes of reci divism. This chapter also explains the differences between primary, secondary and tertiary prevention and also introduces the possible preventive activities. The third chapter presents various possible criminal sanctions and their possible alternatives. Th e first subchapter is dedicated to imprisonment and activities that are made within it for subsequent elimination of recidivist activit y. Furthermore the alternative sanctions and protective measures as well as their advantages are presented and their importance in the fight against recidivism is also evaluated. Part of this chapter is also description of the alternatives - alternatives to punishment and process alternatives; their use has also its significance in preventing of recidivist crime. The fourth chapter describes the release from prison and subsequent time period when the risk of any recurrence is the highest. It introduces activities done during the service of a term of imprisonment that should help to specific individuals with the transition to life outside the prison. This chapter also focuses on the biggest problems that the released person faced with and also on search of possible solutions of these problems. The final chapter summarizes the findings and concludes that in the thesis are presen ted various proposals de lege ferenda that could bring more effectiveness to the fight against recidivism and therefore against crime in general. This chapter also highlights the particular need for an individual approach to individual offenders and the ne ed for increased use of alternative sanctions. At the same time, there is appeal to the development of research of criminal recidivism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jitka Oliberiusová 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jitka Oliberiusová 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jitka Oliberiusová 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 155 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 168 kB