velikost textu

Náklady civilního procesu se zaměřením na odměnu za zastupování advokátem a advokátem jako opatrovníkem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náklady civilního procesu se zaměřením na odměnu za zastupování advokátem a advokátem jako opatrovníkem
Název v angličtině:
Cost of civil judicial proceedings with particular focus on attorneys´ fees
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Eva Alexander
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
132732
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
náklady řízení, náhrada nákladů, bagatelní spory
Klíčová slova v angličtině:
costs of legal proceedings, reimbursement of legal fees, small claims
Abstrakt:
ABSTRAKT Název práce: Náklady civilního procesu se zaměřením na odměnu za zastupování advokátem Autor: Mgr. Eva Alexander Katedra: Katedra občanského práva Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 30. června 2014 Klíčová slova: náklady řízení, náhrada nákladů, bagatelní spory Tato práce pojednává o právní úpravě nákladů občanského soudního řízení s důrazem na právní úpravu odměn za zastupování advokátem. V první části uvádí obecný přehled právní úpravy nákladů řízení, jako jsou hotové výdaje účastníků řízení a jejich zástupců, soudních poplatků, ušlé mzdy, nákladů důkazů, tlumočného a odměn notářů a následně se práce zabývá placením a hrazením nákladů řízení. Zásadou je, že neúspěšný účastník musí nahradit úspěšnému účastníkovi jeho náklady ve výši stanovené dle právních předpisů. Druhá část této práce se zabývá náhradou nákladů právního zastoupení advokátem, která se až do dubna 2013 řídila paušálními sazbami stanovenými vyhláškou. Ústavní soud však vyhlášku zrušil pro její dopady na bagatelní spory. V důsledku uvedeného rozhodnutí se náhrada nákladů řízení určuje dle obecného advokátního tarifu (pravidel pro mimosmluvní odměnu advokáta). Tato práce se zabývá judikaturou relevantní pro právní úpravu před rozhodnutím Ústavního soudu, která bude patrně relevantní pro jakoukoliv novou právní úpravu, a též judikaturu relevantní pro současný právní stav, která je však podstatně omezenější.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Title: Cost of civil judicial proceedings with particular focus on attorneys' fees Author: Mgr. Eva Alexander Chair: Civil Law Date (final draft): 30 June 2014 Key words: costs of legal proceedings, reimbursement of legal fees, small claims The thesis analyzes the Czech legal rules relating to the costs of civil judicial proceedings, in particular the attorneys' fees. In the first part, the costs of civil judicial proceedings are described in general, including out-of-pocket expenses of parties and their representatives and counsel, court fees, lost wages, evidence and interpreting costs and notarial fees. The first part further focuses on payment and reimbursement of costs. Under Czech law, the losing party must reimburse the successful party at the rate determined by the statutory rules. The second part deals with the reimbursement attorney's fees, which, until April 2013, took place according to flat rates set forth in a decree. However, the Constitutional Court cancelled that decree due to its effects in small claims cases. As a result, the general statutory schedule for attorney's fees is currently used also for determination of reimbursement of counterparty's fees in civil disputes. The thesis describes both the case law relevant before the decision of the Constitutional Court, which may be relevant in respect of any new regulation, and the case law relevant to the current legal status, which is much more limited.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Eva Alexander 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Eva Alexander 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Eva Alexander 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 305 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 170 kB