velikost textu

Kupní smlouva podle občanského zákoníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kupní smlouva podle občanského zákoníku
Název v angličtině:
Sales agreement according to the Civil Code
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jiří Solil
Oponenti:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
132729
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kupní smlouva, koupě, prodej, podnikatel, spotřebitel, odpovědnost za vady
Klíčová slova v angličtině:
contract of purchase, purchase, sale, business, consumer, liability for defects
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se věnuje tématu kupní smlouvy podle občanského zákoníku. Pozornost je věnována zejména právnímu režimu kupních smluv, vzniku kupní smlouvy, podstatným obsahovým náležitostem kupní smlouvy, vedlejším ujednáním v kupní smlouvě a právům a povinnostem smluvních stran. Práce se zabývá též problematikou nabytí vlastnického práva na základě kupní smlouvy a odpovědností prodávajícího za vady předmětu koupě.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis describes the purchase contract under the Civil Code. Attention is paid to the legal regime of purchase contracts, the emergence of the purchase agreement, substantial content- conditions of the contract are by agreement in the purchase contract and the rights and obligations of the parties. The work also deals with the issue of acquisition of ownership rights under a contract and the seller's liability for defects in the object of purchase.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jiří Solil 770 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jiří Solil 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jiří Solil 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 159 kB