velikost textu

Exploring structural changes of employment in rural Czechia: territorial approach

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Exploring structural changes of employment in rural Czechia: territorial approach
Název v češtině:
Strukturální změny venkovské zaměstnanosti v Česku zkoumány teritoriálním přístupem
Typ:
Disertační práce
Autor:
Andrea Čapkovičová, M.Sc.
Školitel:
RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Id práce:
132663
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
vidiecka zamestnanosť, rozvoj vidieka, vidiecke podnikanie, ruralita, územie, štrukturálne zmeny, Česko, shift-share analýza, faktorová analýza, klastrová analýza
Klíčová slova v angličtině:
rural employment, rural development, rural entrepreneurship, rurality, territory, structural changes, Czechia, shift-share analysis, factor analysis, cluster analysis
Abstrakt:
Abstrakt Dizertačná práca je zameraná na hľadanie určujúcich znakov štrukturálnych zmien zamestnanosti na českom vidieku vo väzbe na udržateľnosť životaschopného vidieka v koncepcie meniacej sa paradigmy rozvoja vidieka. Výskum využíva teritoriálne prístupy, ktoré kategorizujú regióny na základe ich rurality. Ďalším stupňom klasifikácie je zmena nepoľnohospodárskej zamestnanosti v období 2001-2011 s cieľom identifikovať dynamické regióny, ktoré prešli nadpriemerným rozvojom (leading) a tie, ktoré zaostávali (lagging). Výsledky týchto klasifikácií pobádajú k otázke čo bolo dôvodom uvedenej diferenciácie vývoja. Ďalším krokom je teda analýza diferencovaných regionálnych dopadov procesov deagrikulturalizácie, deindustrializácie a terciarizácie v študovanom období 2001-2011, a to osobitne nástrojmi analýzy komponentov zmeny (shift-share analýza) a multikriteriálnej analýzy v priestore (faktorová a klastrová analýza). Cieľom dizertačnej práce je prostredníctvom celistvej analýzy meniacej sa paradigmy vidieka (v širšom kontexte regionálných teorií) konceptualizovať určujúce znakz vývoja zamestnanosti na vidieku. Pridanou hodnotou je analýza vzájomných vzťahov medzi vybranými ukazovateľmi dynamiky zamestnanosti a životaschopnosti vidieka. Cieľom práce je porozumenie následnosti udalostí prebiehajúcich na vidieku vo vzťahu k zmene a rastu zamestnanosti. Dizertačná práca sa zameriava na prekonanie všeobecnej praxe marginalizácie nepoľnohospodárskeho sektora v otázkach rozvoja vidieka a prispieva k diskusii ku konceptualizácie vidieka. Výsledky práce možno využiť v praktickej aplikácie pre potreby plánovania politiky rozvoja vidieka (napr. v reakcii na koncept SMART village). Rovnako poskytuje nástroje, ktoré možno využiť v hodnotení politiky. Kľúčové slová: vidiecka zamestnanosť, rozvoj vidieka, vidiecke podnikanie, ruralita, územie, štrukturálne zmeny, Česko, shift-share analýza, faktorová analýza, klastrová analýza
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis searches for driving forces behind structural changes of rural employment in the example of Czechia subject to changing rural paradigm and the related question of rural economic viability represented by the employment performance. The research elaborates on the territorial approaches which categorises regions according to their degree of rurality. In addition, the detailed classification is made according to the change of non-agricultural employment in the period 2001-2011 in order to identify dynamic regions which showed performance above national average (leading) and those which lacked behind (lagging). The observations prompt the question why is the performance differentiated. Therefore, the regionally differentiated impact of processes such as deagriculturisation, deindustrialisation and tertiarisation in the period 2001-2011 is analysed by the use of analysis of components (namely shift-share analysis) and multivariate analysis (namely factor and cluster analysis). The thesis aims to provide answers in particular by giving a thorough analysis of how the changing rural paradigm (and regional theories in wider context) conceptualise the driving forces behind employment development in rural areas. The added value is in the analysis of interrelations and correlations of chosen variables describing employment dynamics and viability of rural areas. The goal is to understand consequential order of events happening in rural areas (in terms of historical developments and development stimuli) and their possible relation to change and/or growth of employment. The thesis aims to overcome the practice of marginalisation of other than agricultural sectors and actors in rural development and contributes to discussion on the conceptualisation of rurality. The results could be then practically used for the rural development policy planning (e.g. in the emerging concept of SMART village). In addition, the thesis provides some tools for the policy evaluation. Keywords: rural employment, rural development, rural entrepreneurship, rurality, territory, structural changes, Czechia, shift-share analysis, factor analysis, cluster analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Andrea Čapkovičová, M.Sc. 5.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Andrea Čapkovičová, M.Sc. 290 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Andrea Čapkovičová, M.Sc. 282 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Andrea Čapkovičová, M.Sc. 572 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. 563 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.1 MB