velikost textu

Komunikační strategie Státní opery Praha v letech 2010/2011

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikační strategie Státní opery Praha v letech 2010/2011
Název v angličtině:
Communication Strategies of the Prague State Opera House 2010/2011
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Victoria Hädler
Vedoucí:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Oponent:
PhDr. Tereza Klabíková Rábová
Id práce:
132622
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
opera, Státní opera Praha, marketing, umění, krizová komunikace, art marketing
Klíčová slova v angličtině:
opera, State Opera Prague, marketing, performing arts, crisis communication, art marketing
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Komunikační strategie Státní opery Praha v letech 2010/2011“ pojednává o komunikačních nástrojích této instituce a o způsobu jakým se prezentuje široké veřejnosti. Toto téma je uvedeno do širšího kontextu disciplíny art marketingu a věnuje se jejímu současnému stavu u nás i ve světě. Zabývá se specifiky divadelního prostředí a odlišností úzkého trhu a cílové skupiny. Analyzuje negativní i pozitivní aspekty zvolené propagace a navrhuje nová řešení s ohledem na nové trendy v komunikaci. Státní opera Praha je důležitou součástí kulturního bohatství České republiky a její současná nestabilní pozice je výsledkem aktuálního špatně nastaveného positioningu a globální kulturní situace dnešní moderní společnosti. Důležitou součástí této práce je deskripce a analýza krizové komunikace Státní opery Praha a popis jejího následného sloučení s Národním divadlem. Práce rovněž nastiňuje situaci financování kulturních statků v České republice a popisuje stále běžnější trend institucí stávat se ekonomicky soběstačnými subjekty. Závěr obsahuje shrnutí celkové efektivity nastavené komunikace a rovněž zahrnuje evaluaci autorčina průzkumu.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis „The communication strategies of the Prague State Opera House between the years 2010/2011 deals with the advertising tools by which this institution presents itself to the public. This topic is brought into a larger context of the field of art marketing and its current situation in our country and abroad. It deals with the specific features of the „theatre“market and the narrow target audience. It encompasses an analysis of the negative and positive aspects of the applied advertising techniques and comes up with new solutions with regard to the new trends in communication. The Prague State Opera house is an important part of the cultural riches of the Czech Republic and its present unstable situation is a result of the current bad positioning and the global cultural situation of today’s modern society. The fundamental element of this dissertation is the description and analysis of the crisis management of the State Opera Prague and the description of its subsequent union with the National Theatre. The dissertation furthermore pinpoints the funding of cultural institutions in Czech Republic and the growing trend to achieve financial self sufficiency. The conclusion deals with the overall efficacy of the chosen communicational mode and furthermore contains the evaluation of the author’s research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Victoria Hädler 1.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Victoria Hädler 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Victoria Hädler 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Victoria Hädler 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Klabíková Rábová 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 37 kB