velikost textu

Překlady české literatury do angličtiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Překlady české literatury do angličtiny
Název v angličtině:
Translations of Czech Literature into English
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Rostislav Valvoda
Vedoucí:
Mgr. Šárka Tobrmanová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Id práce:
132524
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (M7313)
Obor studia:
Překladatelství a tlumočnictví angličtina - ruština (TA TR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
česká literatura – překlad do angličtiny – bibliografie – dějiny překladu – Kovtun
Klíčová slova v angličtině:
Czech Literature – Translation into English – Bibliography – Translation History – Kovtun
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zaměřuje na překlad české literatury do angličtiny s cílem poskytnout přehled o jeho historickém vývoji (především z kvantitativní perspektivy). Hlavním nástrojem k tomuto účelu je aktuální bibliografie českého literárního překladu do angličtiny, sestavená v rámci této práce v návaznosti na existující výzkum dané oblasti. Představená bibliografie obsahuje přibližně 2500 záznamů o přeložených dílech českých autorů, publikovaných buď coby samostatné knihy, nebo v rámci antologií, a to od počátků moderního překladu až do roku 2010. Vedle excelové verze přiložené k této práci má bibliografická databáze i verzi webové aplikace, která by měla do budoucna umožňovat průběžnou a snadnou aktualizaci dat. Hlavní metodou této části práce je sběr dat. Vedle toho práce konkrétně popisuje metodu i řešené metodologické problémy. Tento popis, sloužící k hlubšímu pochopení povahy údajů v databázi i jejich sběru, má význam pro badatele se zájmem o práci s daty a představuje cenná vodítka pro ty, kteří by podobným způsobem chtěli zpracovávat jinou jazykovou oblast. Na základě sebraných dat práce dává poznat základní obrysy českého literárního překladu do angličtiny: popisuje hlavní trendy v historii i současnosti, vyzdvihuje 15 nejvydávanějších českých autorů a podrobněji se věnuje převedení jejich díla do angličtiny, zmiňuje také významnější překladatele. Hlavní metodou těchto částí práce je deskripce. V závěru práce autor rozebírá teze o faktorech ovlivňujících obraz české literatury v anglickém překladu. Vedle společenských faktorů vzniku a vydávání překladů, působících zvlášť v případě význačných historických událostí (jako Pražské jaro či přisouzení Nobelovy ceny), zdůrazňuje autor v českém literárním překladu do angličtiny subjektivní motivace překladatelů, autorů a často i samotných nakladatelů, jež jsou nezřídka hlavní příčinou pořízení a vydání překladu díla českého autora. K práci je přiložen audiozáznam přibližně hodinového rozhovoru s Ewaldem Osersem, jedním z nejaktivnějších překladatelů české literatury do angličtiny, z prosince 2008.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This MA thesis focuses on translation of Czech literature into English offering a historical account of its development (mainly from a quantitative perspective). To achieve this, an up-to-date bibliography of Czech literary translation into English has been compiled drawing upon existing research in the field. Covering Czech literary translation into English from its modern beginnings up to 2010, the bibliography contains about 2,500 records of works of Czech authors published either as separate books or in anthologies. Apart from the Excel version of bibliography enclosed to this thesis, the bibliography is also available as a web application enabling easy and ongoing updating in the future. Data collection was the main method of this part of the thesis. In addition, the thesis discusses in detail its methods and methodological issues helping better understand the nature of data and process of their collection. This is particularly useful for translation history researchers and for anyone interested in mapping literary translation into another language. The thesis also gives a basic outline of Czech literary translation into English summarizing major trends both in history and the present day, highlighting 15 most published Czech authors and discussing in more detail the renderings of their works into English; it also mentions major translators. These parts of the thesis use a method of description. Finally, the thesis analyzes some of the key assumptions on translation of Czech literature into English. Apart from social or political factors behind publishing of Czech literature translations (playing some role especially at times of historic events, such as Prague Spring or awarding of Nobel Prize), the thesis emphasizes translators’, authors’ and occasionally even publishers’ personal motivations that are often the major reason for a translation of a Czech author to be created and published. An audio recording of conversation (about one hour in length) with Ewald Osers, one of most prolific translators of Czech literature into English, is enclosed to the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Rostislav Valvoda 1.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Rostislav Valvoda 28.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Rostislav Valvoda 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Rostislav Valvoda 29 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Šárka Tobrmanová, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 66 kB