velikost textu

Creative Cities" - projekt British Council jako příklad městského marketingu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Creative Cities" - projekt British Council jako příklad městského marketingu
Název v angličtině:
„Creative Cities" - British Council´s Project as an Example of Urban Marketing
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Johanka Hradecká
Vedoucí:
PhDr. Pavel Dolanský
Oponent:
Mgr. Anna Matušková, Ph.D.
Id práce:
132506
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
British Council, Kreativní města, moderní městský marketing, kreativní průmysl, sociální kampaň
Klíčová slova v angličtině:
British Council, Creative Cities, modern city branding, creative industry, social campaign
Abstrakt:
Abstrakt: Bakalářská práce „Creative Cities“ – projekt British Council jako příklad městského marketingu se zabývá projektem, který vychází z teorie moderního městského marketingu (city branding) a je zaměřen na problematiku dnešních měst a řešení jejich problémů. Zohledňuje jednak historickou perspektivu městského marketingu a jeho současné pojetí, ale zároveň uchopuje Kreativní města jako příklad sociální kampaně, která má za cíl informovat obyvatele, zástupce veřejné správy i zájmové subjekty o možnostech a nástrojích, kterými lze dosáhnout kvalitnějšího života ve městech. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část, které zohledňují všechny nezbytné aspekty tohoto mezinárodního projektu – všeobecný koncept projektů British Council, zaměření na kreativní průmysl, vývoj moderního městského marketingu, specifickou sadu nástrojů Kreativních měst a příklady a potenciál jejich využití do budoucnosti v Evropě i České republice. Práce se opírá o tříleté působení projektu v České republice a jeho konkrétní vyústění v některých městech.
Abstract v angličtině:
Abstract: The dissertation “Creative Cities – British Council´s Project as an Example of Urban Marketing” deals with the project that is based on the theory of modern city branding and that issues today´s urban problems and their solutions. It takes into account the historical perspective of city branding and his current concept, but at the same time issues Creative Cities as an example of social campaign, which aims to inform residents, agents of government and stakeholders about opportunities and tools that can achieve better quality of life in cities. The dissertation is divided into theoretical and analytical part, which takes into account all the necessary aspects of this international project – general concept of the British Council projects, focus on the creative industries, development of modern city branding, specific set of tools of Creative Cities and examples of their use and potential for the future in Europe and the Czech Republic. The dissertation is based on a three-year action of project in Czech Republic and its specific outcome in some cities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Johanka Hradecká 2.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Johanka Hradecká 236 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Johanka Hradecká 233 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavel Dolanský 206 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Matušková, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 33 kB