velikost textu

Komunikace města Hradec Králové v letech 2009-2011

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikace města Hradec Králové v letech 2009-2011
Název v angličtině:
Communication of the City of Hradec Králové in Years 2009-2011
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Baláž
Vedoucí:
PhDr. Nora Dolanská, MBA
Oponent:
Mgr. Anna Matušková, Ph.D.
Id práce:
132479
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hradec Králové, komunikace, cestovní ruch, marketing, destinace cestovního ruchu, propagace, kultura, historie
Klíčová slova v angličtině:
Hradec Kralove, communication, tourism, marketing, tourism destination, promotion, culture, history
Abstrakt:
Bakalářská práce na téma Komunikace města Hradec Králové v letech 2009–2011 analyzuje komunikační aktivity vyvíjené statutárním městem Hradcem Králové zejména v oblasti cestovního ruchu. Rozlišuje přitom komunikaci v České republice a v zahraničí. Práce zkoumá jednotlivé propagační aktivity - jak v rámci informačních center, sdruženích cestovního ruchu, prezentace na veletrzích, - tak i prostřednictvím spolupráce s partnerskými městy. Cílem bylo zjistit, do jaké míry jsou tyto kanály využívány efektivně a zda Hradec Králové svou komunikaci v cestovním ruchu řídí plánovitě v rámci destinančího managementu. Pozornost je věnována i samotnému městu z pohledu historie, urbanismu a hlavních turistických atraktivit. Ze zpracovaného materiálu vychází SWOT analýza, která popisuje nedostatky a vyzdvihuje úspěšné počiny Hradce Králové v komunikaci k návštěvníkům. Analýza zárověn naznačuje příležitosti města. Práce obsahuje konkrétní doporučení pro zlepšení destinačního managementu města tak, aby se Hradec Králové v budoucnu mohl lépe prosadit a vymezit v konkurenci ostatních měst jako město kulturních akcí a hostitelské město významných kongresů.
Abstract v angličtině:
This research report on Communication of the City of Hradec Kralove in Years 2009-2011 analyses the communication activities carried out by the statutory city of Hradec Kralove particularly in tourism. It distinguishes communication within the Czech Republic and abroad. The work investigates promotion activites in the city's information centres, tourism organizations, tourism fairs and cooperation with twinned cities. The aim was to establish the effectiveness of communication channels and if Hradec Kralove manages its communication in tourism through destination management. In the research report, the city itself is seen from the vantage point of its history, urbanism and main tourist attractions. SWOT analysis comes from the literature material and describes deficiencies and successful enterprises of Hradec Kralove's communication to visitors. The analysis also implies other opportunities for the city. The literature work also contains particular suggestions for improving the city's destination managent in the future. These ideas should help the city strenghten its positioning among other cities as a city of cultural events and host city of important congresses.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Baláž 370 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Baláž 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Baláž 30 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Nora Dolanská, MBA 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Matušková, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 38 kB