velikost textu

Vztah politického aktivismu a žurnalistiky v reflexi předních běloruských a polských novin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah politického aktivismu a žurnalistiky v reflexi předních běloruských a polských novin
Název v angličtině:
Relation of political activism and journalism in the reflection of the leading Belarusian and Polish newspapers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Maxim Pilucik
Vedoucí:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jan Jirků
Id práce:
132476
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Gazeta Wyborcza, Sovětskaja Bělorussija (Bělaruś Segodnja), Bělorusko, Polsko, žur-nalistika, politický aktivismus, vliv politické moci na žurnalistiku v mladých demokra-tických státech, Adam Michnik, Pavał Jakubovič
Klíčová slova v angličtině:
Gazeta Wyborcza, Sovetskaya Belorussiya (Bělaruś Segodnya), Belarus, Poland, jour-nalism, political activism, the influence of political authority on journalism in the young democratic states, Adam Michnik, Pavał Jakubovič
Abstrakt:
ZÁVĚR V moderním světě se média stala součástí politického systému každého států. Tištěná média mají možnost ovlivňovat veřejné mínění různými způsoby manipulace s informacemi. Média, jak se ukazuje, neslouží pouze širší vrstvě obyvatelstva, nýbrž také různým sociálním skupinám a jednotlivým lidem, již často usilují o větší politický vliv. Činnost médií nese vážné sociálněpolitické a veřejné důsledky, protože charakter informací namířených na veřejnost určuje vztah ke skutečnosti a vynucuje ji k určitým rozhodnutím, majícím dopad na sociální úrovně jedince, posléze v rámci celého státu. Pomoci formování veřejného mínění, nasazuje se určitý sociální model, skrz nějž média lidmi manipulují. Modely, jimiž se redakční týmy novin Gazety Wyborczy a Savieckaja Belarussija řídí, jsou v mnoha aspektech protichůdné. V Bělorusku stejně tak, jak i v zemích bývalého SSSR dodnes zůstávají hlasatelem, agitátorem a propagandistou hlavní politické síly. Polský deník Gazeta Wyborcza je titulem liberální demokracie, jenž staví jiné cíle, zejména jak nejobjektivněji a pravdivěji informovat veřejnost. I když každý mediální model, v němž se nacházejí a z části ho i tvoří obě námi zkoumané noviny, nehledě na pevné a dlouhé tradice, je náchylný podlehnout manipulaci moci, Bělorusko je v tomto směru víc tendenční, hlavně ke koncentraci a jednostrannosti, což je taky důsledkem historického vývoje. I když v procesu zkoumání komentářů k vybraným událostem nebylo zjištěno jak u deníku Gazeta Wyborcza, tak u novin Sovětskaja Bělorussija podání nepravdivých informací čili fabulování, v běloruském deníku se zjišťuje nedostatek po alternativním názoru. Odlišný názor od státního, úřednického se buď vůbec neuvádí, jako v článcích o Východním partnerství nebo o polském zákonu o kartě Poláka, nebo se podává v negativním zabarvení. Na rozdíl od běloruských novin polské usilují o jednoznačnou, všestrannou informaci. Na příkladu sledování projektu Východního partnerství, polský titul podává názor nejenom lokálního charakteru, ale uvádí také mezinárodní reakci na zkoumanou událost. Polský deník se navíc na rozdíl od běloruského věnuje většímu počtu událostí. Gazeta se také vyhnula běloruské „nemoci“ nedůležité nebo méně důležité informace podávat jak bleskové informace s povýšenou mírou vážnosti. V běloruském deníku, hlavně v druhé části zkoumaného období, prakticky neexistuje jiné mínění než to státní, jednak i proto, že neexistuje relevantní názorový soupeř. Dle informací běloruského ministerstva je náklad novin Sovětskaja Bělorussija 418 tisíc výtisků1, a když to 1Běloruské Ministerstvo informace., [cit. 2011-05-19], dostupný z WWW: http://www.electroname.com/story/403 porovnáme s celkovým nákladem všech nestátních novin, bude menší2 než náklad novin Sovětskaja Bělorussija. Polský deník je z hlediska konkurence oklopen shodnými rivaly, a právě proto se liší kvalitou od běloruského deníku jak vnější, grafickou, tak i obsahovou. Vedle 458tisívého nákladu Gazety Wyborczy3, máme další deníky, jež jsou nákladově stejné, nebo přibližně stejné jako Gazeta: Super Express (307 tisíc výtisků), Rzeczpospolita (177 tisíc výtisku), nebo bulvární Fakt (609 tisíc výtisku). Je pochopitelné, že ve svobodné konkurenci, již stanovuje dodržování a existence liberálních zákonů, klade se větší důraz na všestrannost a vyváženost podávané informace. Média ze své podstaty nemůžou být nestranná, ale v liberálním prostředí, i když vyjadřují nebo se ztotožňují s názorem jednoho či několika politických a sociálních aktérů, nemusí se ještě jednat o bezprostřední vliv na médium. Hlavním měřítkem je tady právě působení zákona a svobodná konkurence. Běloruský deník, na rozdíl od novin Gazeta Wyborcza, nemá konkurenci a díky patronátu administrace prezidenta je deník chráněn jednak před dopadem zákona, jednak před ekonomickou neudržitelností. Gazeta Wyborcza je opačným příkladem, jenž poukazuje na to, jak lze dosáhnout maximální objektivity, již postrádají běloruské noviny, elementárním dodržením zákona a etického kodexu. Noviny jsou proto soběstačné z ekonomického hlediska a nepotřebují manipulovat s informacemi, na rozdíl od běloruského média. 2 tamtéž 3http://media2.pl/badania/57081-zkdp:-slabo-gazeta-wyborcza,-traci-fakt.html
Abstract v angličtině:
Resumé In the modern world, the media has become a part of the political system of each state. Print media have the ability to influence public opinion in different ways of manipulating with information. The media, as it turns out, is not only the servant for broader swath of the population, but also for different social groups and individual, which are often seeking for the greater political influence. The media activity brings serious socio-political and public implications, because the nature of the information directing at the public specifies the relationship to reality and forces the public to certain decisions, which could affect the social level of the individual, then the whole state. Models, by which the editorial teams of newspapers Gazeta Wyborcza and Savieckaja Belarussija are leaded, are in many ways contradictory. In Belarus, as well as in the countries of the former USSR still remain preacher, agitator and propagandist for major political force. Polish newspaper Gazeta Wyborcza is the title of liberal democracy, which stands on other objectives, particularly on standards, how objectively and truthfully to inform the public. Even if every media model, in which both of our newspapers are located, despite the strong and long tradition, are proning to succumb to manipulation of power. Belarus is in this aspect is more tendentious, especially towards concentration and one-sidedness, which is also a consequence of historical development. While in the process of exploring comments on selected events was not found for both titles Gazeta Wyborcza and Sovětskaja Bělorussija submission of false information or fiction, in the Belarusian newspaper is determined by the lack of an alternative view. Other opinion from the state does not exist, as in the articles about the Eastern Partnership and the Polish Act. Unlike the Belarusian newspaper, Polish one strive for clear, comprehensive information. As an example could be taken the Eastern Partnership project, Polish title serves not only view local character, but there are lost of news from the international media. Gazeta also avoided the Belarusian "disease" unimportant or less important information serving as lightning information with haughty severity level. In the Belarusian newspaper, especially in the second part of the studied period, is missing non-state opinion, partly also because there is no relevant opinion opponent. According to the information of Belarusian Ministry is circulation Sovětskaja Bělorussija about 418,000 copies, and it is compared with the total copies of all private newspapers, will be smaller than newspaper circulation Sovětskaja Bělorussija. Polish media are media of competition. Besides 458,000 copies of Gazeta Wyborcza, there are more journals, which are same wide known and approximately with the same number of copies: Super Express (307,000 copies), Rzeczpospolita (177,000 copies), or a tabloid Fact (609,000 copies). Gazeta Wyborcza is an example, which refers to, how could achieve maximum of objectivity, which already missing in Belarusian newspaper, by the elementary observance of law and ethics. Newspaper is therefore self-sufficient from an economic point of view and does not need to manipulate with facts, in contrast to Belarusian media.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Maxim Pilucik 3.07 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Maxim Pilucik 31.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Maxim Pilucik 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Maxim Pilucik 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Jirků 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 35 kB