velikost textu

Ochrana práv ve veřejné správě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana práv ve veřejné správě
Název v angličtině:
Protection of Rights in Public Administration
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Hana Plisková
Školitel:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Petr Průcha
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Id práce:
132351
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Správní právo a správní věda (SPRAVNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dozorčí prostředky, nečinnost, odpovědnost za škodu, odvolání, ochrana práv, opravné prostředky, právo na informace, procesní práva, soudní přezkum, spravedlivý proces,správní dozor, správní právo, správní rozhodnutí, správní řízení, stížnost, účastník řízení, veřejná správa, Veřejný ochránce práv.
Klíčová slova v angličtině:
Administrative law, administrative proceedings, administrative supervision, appeal, complaint, decision of public body, fair trial, inaction, judicial review, liability for damages, party to the proceedings, procedural rights, protection of rights, public administration, Public Defender of Rights, remedy measures, right to information, supervisory instruments.
Abstrakt:
Abstrakt Úvodem je třeba říci, že veřejná správa je při výkonu své činnosti vázána platnými právními normami. Dojde-li k porušení práv plynoucích jednotlivci z právního řádu České republiky, je každému zaručen stanovený postup a tomu odpovídající příslušné právní mechanismy vedoucí k nápravě namítané činnosti, případně nečinnosti, orgánů veřejné správy. V disertační práci jsem se zaměřila zejména na ochranu práv jednotlivců v rámci veřejné správy samotné (tj. problematika ochrany veřejných práv subjektivních). Nicméně bylo nutné věnovat určitý prostor i postupům veřejné správy v záležitostech soukromých práv subjektivních, neboť i ve veřejné správě je rozhodováno v některých věcech soukromého práva. Co se týče ochrany soukromých práv veřejnou správou, zmínila jsem dualismus přezkumu rozhodnutí správních orgánů a uvedla některé příklady veřejné správy rozhodující v záležitostech soukromých práv subjektivních. V dalším jsem se věnovala otázce civilní odpovědnosti v souvislosti s výkonem veřejné moci - tj. odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem, neboť úspěšný žalobce je oprávněn za zákonem stanovených podmínek požadovat náhradu škody a jiné újmy podle zákona o odpovědnosti za škodu. Svým rozsahem nejobsáhlejší část disertační práce jsem věnovala ochraně práv v rámci správního řízení. Soustředila jsem se zejména na otázku procesních práv účastníka řízení a opravné prostředky. V disertační práci jsem následovala cestu právní nauky a výklad tomu odpovídající jsem soustředila ponejprve na řádné opravné prostředky – tj. odvolání, rozklad, námitky při exekuci a odpor proti příkazu. Mezi mimořádnými opravnými prostředky jsem zmínila právní úpravu obnovy řízení zahájené na návrh účastníka řízení. Závěrem této části jsem se věnovala i dozorčím prostředkům, které však nejsou v dispozici účastníka správního řízení, a které slouží k ochraně práva objektivního. Prostřednictvím těchto pomocných, respektive podpůrných prostředků může být významným způsobem přispěno k dosažení nápravy 1 konkrétních práv jednotlivce. Právním prostředkům, jež mají za cíl poskytnout ochranu právu v objektivním smyslu (tj. například kontrola veřejné správy či správní dozor), je věnován prostor pouze v nezbytném rozsahu. Toliko v základním přehledu jsem zmínila i možnost následného soudního přezkumu, neboť pro účastníka řízení správním řízením „věc“ nekončí. Soudy poskytují ochranu veřejným subjektivním právům (tj. správní soudy), anebo subjektivním právům soukromým (tj. civilní soudy), o nichž nejprve rozhodl správní orgán. V rámci navazující soudní ochrany ve správním soudnictví jsem zmínila ochranu práv prostřednictvím žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, žaloby proti nečinnosti správního orgánu, žaloby proti nezákonnému zásahu, pokynu nebo donucení správního orgánu a žaloby na ochranu veřejného zájmu. Rovněž je uvedena možnost podání mimořádných opravných prostředků. V případě větve druhé, tj. civilního soudnictví a řízení ve věcech soukromého práva, o kterých bylo rozhodnuto správním orgánem, jsem se věnovala možnosti podání žaloby podle části páté občanského soudního řádu. Soud rozhoduje ve věci samé rozsudkem (zjistí-li, že v dané věci má být rozhodnuto odlišně), kterým nahradí napadené rozhodnutí správního orgánu, a to v rozsahu v jakém je rozsudkem soudu dotčen. V případě opačném, tj. zjistí-li, že správní orgán rozhodl o věci správně, žalobu zamítne. Taktéž v rámci civilního soudnictví lze využít opravných prostředků, pokud je zákon připouští. Další možností je za zákonem stanovených podmínek podání ústavní stížnosti, která směřuje zpravidla vůči pravomocnému rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti. Nelze však vyloučit i situaci, že ústavní stížností bude napadáno přímo pravomocné rozhodnutí správního orgánu, které je z přezkumu ve správním soudnictví vyloučeno zvláštním zákonem. V souvislosti s ústavní stížností je významná i skutečnost, že spolu s ústavní stížností proti rozhodnutí nebo jinému zásahu orgánu veřejné moci lze podat návrh na zrušení právního předpisu, respektive jeho konkrétního ustanovení, jehož uplatněním nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti. 2 Po vyčerpání všech vnitrostátních opravných prostředků a za dalších podmínek stanovených Úmluvou má stěžovatel možnost podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva na porušení jejích jednotlivých ustanovení. Lze doplnit, že za splnění zákonných podmínek, nelze vyloučit ani ochranu poskytovanou Soudním dvorem EU, a to v rámci práva EU. V rámci problematiky dalších prostředků ochrany práv jsem se v nezbytném rozsahu zaměřila na problematiku ochrany poskytované v rámci práva na informace či ochraně osobních údajů. Pokud jde o tzv. komplementární prostředky ochrany, věnovala jsem pozornost stížnosti ve smyslu § 175 správního řádu a podnětu k Ochránci. Samostatnou kapitolu jsem věnovala správnímu dozoru, tj. dohledu nad objektivním právem a zejména problematice námitek proti kontrolnímu zjištění podle relativně nové právní úpravy – tj. podle kontrolního řádu. Závěrečná část obsahuje souhrnné úvahy a návrhy de lege ferenda v oblasti ochrany práv ve veřejné správě. Cílem disertační práce nebylo pouze zhodnotit platnou právní úpravu právních prostředků ochrany práv, označit její problémové oblasti a doporučit případná řešení, ale také pokusit se o vytvoření relativně uceleného přehledu právem nabízených prostředků ochrany práv ve veřejné správě. Zjištění vyplývající z provedené analýzy by měla potvrdit, anebo vyvrátit hypotézu, že stávající právní úprava zaručuje jednotlivci disponovat vhodnými a zejména účinnými právními prostředky ochrany práv ve veřejné správě a dát odpověď na jejich vzájemný vztah v rovině právní úpravy de lege lata. 3
Abstract v angličtině:
Abstract The public administration itself is bound by applicable legal provisions. Therefore, in case of breach of individual rights stemming from the legal system of the Czech Republic, every person is guaranteed a strict legal procedure with corresponding legal mechanisms, which aim to remedy the status caused by unlawful action or inaction of the public administration. The object of this dissertation focuses, in particular, on analysis of individual means of protection of rights in public administration (i.e. the issue of the protection of public subjective rights) and their mutual relationships between them at level of legal regulation de lege lata. However, certain space had to be dedicated also to the procedures of public administration in matters related to private subjective rights as even the public administration decides on certain matters of private law. As regards the protection of private rights by public administration I mentioned the dualism of the review of decisions of public bodies and certain examples of public administration deciding on matters of private subjective rights. Further I stressed the issue of civil liability related to the conduct of public administration, i.e. liability for damages caused by unlawful decision and unlawful procedure. Pursuant to the act on liability for damages a successful plaintiff is allowed to request damages and compensation for other harms under certain conditions set by law. The most extensive part of the dissertation focuses on the issue of the protection of rights in the course of the administrative proceedings. The issue of procedural rights of the party to the proceedings and the means of remedy are in particular pointed out. The dissertation follows the course of legal doctrine and the adequate interpretation was focused firstly on remedy measures – i.e. appeal, remonstrance, complaints against executions and protest against injunction. As regards irregular means of remedy, the legal regulation of the renewal of proceedings initiated upon the proposal of the party to the proceedings is described. 1 Final part of this section deals with aspects of certain supervisory instruments that are not in the disposal of the party to the administrative proceedings and that protect the objective rights. Using these subsidiary instruments may, to a considerable extent, lead to achieving a remedy of individual rights of a person. As a consequence, legal means designed to provide protection of law in objective sense (that is control of public administration or administrative supervision) are discussed to a minimal extent. Within the general overview I mentioned also the possibility of the following judicial review as the administrative proceeding does not represent the “finish line” for the party to the proceedings. Courts provide protection of public subjective rights (i.e. administrative courts) and/or the protection of subjective private rights (i.e. civil courts) on which the administrative body issued the decision. In the course of following judicial protection by administrative courts the dissertation puts emphasis on the protection of rights via an action against the decision of a public body, an action against the inactivity of a public body, an action against an unlawful interference, instruction or coercion of a public body and an action for the protection of public interest. The possibility of irregular remedy measures is also included. In case of the other area, i.e. civil jurisprudence and private law proceeding regarding matters, on which the decision by public body was issued, I focused on the possibility of filing an action pursuant to the section 5 of Civil Court Proceedings Code. The court issues a judgement on the matter (if the particular case should be decided in a different manner). The judgement replaces the appealed decision of the public body in such an extent in which it is concerned by the court´s judgement. Otherwise, i.e. if the case was decided correctly by the public body, the action is dismissed by the court. Also within the civil jurisprudence certain remedy measures can be used if the law establishes such instruments. Under legally established conditions, another possibility represents the filing a constitutional complaint usually against a final decision of the Supreme Administrative Court on a cassation complaint. Even such a situation cannot be excluded in which by filing a constitutional complaint a final decision of 2 an administrative body which is excluded from the judicial review by a special act is challenged directly. With regard to a constitutional complaint, it needs to be noted that together with a constitutional complaint against a decision of an administrative body or other intervention of an administrative body a motion to cancel a legal regulation or its particular provisions, application of which led to the fact which is dealt with by/in the constitutional complaint may be filed. After exhausting all national remedy measures and under other conditions set by the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, a complainant may file a complaint to the European Court of Human Rights against alleged violation of its particular provisions. Under certain legally set conditions the protection by the Court of Justice of the EU cannot be excluded within the EU law. As regards the issue of other means of protection of rights I focused on the issue of the protection provided by the legal framework for information provision or the protection of personnel data. As regards the so called complementary protective measures I focused on complaints pursuant to the Article 175 of the Administrative Procedure Code and complaints submitted to the Public Defender of Rights. Individual chapter was dedicated to administrative supervision, i.e. supervision of objective rights, and in particular the issue of complaints against the control findings pursuant to relatively new legal framework. Concluding section is dedicated to summarizing remarks and suggestions de lege ferenda in the area of the protection of rights in the public administration. It needs to be noted that the aim of this dissertation is not only to evaluate applicable legal framework of legal measures to protect rights, to determine problematic issues and recommend possible solutions, but also to provide a comprehensive overview of possible measures for the protection of rights in the public administration. Conclusions, based on this analysis, should confirm or reject the hypothesis that existing legislation provides individuals with adequate and in particular 3 effective legal instruments for protection of their rights within public administration and to provide an overview of their mutual relation on the level of legal framework de lege lata. 4
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Hana Plisková 2.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Hana Plisková 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Hana Plisková 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Petr Průcha 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 325 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 129 kB