velikost textu

Pojem evoluce a jeho vnímání u žáků základních a středních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojem evoluce a jeho vnímání u žáků základních a středních škol
Název v angličtině:
Term of evolution and its understanding by students of secondary schools and high schools
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Lucie Müllerová
Oponenti:
doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Id práce:
132070
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (RIGO BI)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
6. 2. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Klíčová slova: evoluce, analýza učebnic, kurikulární dokumenty, školský systém, Anglie Skotsko, Česká republika, dotazníkové šetření, výukové materiály
Klíčová slova v angličtině:
Key words: evolution, the textbooks analysis, curriculum, education system, England, Scotland, the Czech Republic, a questionnaire research, teaching materials
Abstrakt:
ABSTRAKT Rigorózní práce se zabývá pojetím evoluční tématiky ve školách a v učebnicích. Představuje školské systémy a kurikulární dokumenty Anglie, Skotska a České republiky, na základě kterých byla v těchto státech provedena analýza učebnic biologie, jež byla zaměřena na evoluční tématiku. Celkem bylo ve výzkumu zahrnuto 62 učebnic od 27 různých nakladatelů. Komparativní SWOT analýza těchto učebnic ukázala, že v Anglii, Skotsku a v České republice se zásadně odlišuje podání celého předmětu biologie, což se samozřejmě odráží i při interpretaci studované evoluční problematiky. V důsledku toho byl v České republice proveden dotazníkový průzkum, který mapuje vědomosti a osobní názory žáků druhého stupně základních škol, víceletých gymnázií a čtyřletých gymnázií. Výzkumu se zúčastnilo celkem 586 žáků. Bylo zjištěno, že v kontextu s evolučními procesy žákům dělají problémy i běžně používané biologické, resp. evoluční pojmy (tj. např. přizpůsobení organismů, vývoj organismů) a na druhou stranu někteří z nich dokáží bez problému definovat i složitější evoluční témata (např. neodarwinismus). Osobní názory žáku na problematiku evoluce jsou poměrně rozmanité. Někteří se o danou oblast vůbec nezajímají, jiní mají k evoluční tématice mnoho otázek. Některé dotazy jsou oprávněné, jiné vyplývají v podstatě z nepochopení evolučních principů. Na základě těchto získaných poznatků byly vytvořeny výukové materiály v podobě učebních textů, pracovních listů, prezentací a speciálních metodických příruček pro pedagogy. Tyto materiály svým obsahem navazují na různá biologická témata (např. ekologie, genetika, etologie). Mají tak pomoci přispět ke komplexnějšímu porozumění evolučních zákonitostí.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the conception of evolutionary topic in schools and textbooks. It introduces education systems and curricular documents of England, Scotland and the Czech Republic. Based on this information an analysis of biology textbooks was made, which was focused on the theme of evolution. The research included 62 textbooks distributed by 27 different publishers. Comparative SWOT analysis of these textbooks has shown that the concept of biology in general is presented differently, what is also reflected in the interpretation of the studies of evolution. The questionnaire research based on those findings was done in the Czech Republic. It is focused on secondary school and high school pupil´s knowledge and their personal opinions about this topic. 586 pupils took part in this research. It was found that in the context of evolutionary processes the pupils have problems to use commonly known biological, or evolutionary terms (e.g. adaptation, evolution of the organisms). On the other hand some pupils can easily define some more complicated evolutionary topics such as Neo-Darwinism. Pupils have quite various personal opinions on the issue of the evolution. Some of them are not interested in this area; the others have many questions about the topic of evolution. Some questions are relevant, but some of them just emerged from a misunderstanding of the principles of evolution. Based on this information, the teaching material was created. It has form of textbooks, worksheets, presentations and special methodical manuals for teachers. These materials follow various biological topics such as ecology, genetics or ethology and they should help to understand evolutionary patterns more in complex. Prohlášení Prohlašuji, že jsem rigorózní práci vypracovala samostatně pod vedením doc. RNDr.Vasilise Teodoridise, Ph.D. a že jsem citovala všechny použité informační zdroje. Praha, 4. prosince 2012 …….. podpis Poděkování Zcela opravdově patří mé poděkování školiteli rigorózní práce, kterým je doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. Děkuji za Vaši upřímnou spolupráci a obdivuhodnou rychlost i odbornost, s jakou reflektujete sepsané poznatky. Dále bych chtěla vyjádřit své poděkování: Ing. Petrovi Mazouchovi, Ph.D. za jeho znamenitý zájem a pomoc při statistickém vyhodnocování výsledků dotazníkového šetření. Ing. Michaele Müllerové za kreativní pomoc při tvorbě grafů a zpracování dat. Bc. Tereze Odcházelové za její podporu, konstruktivní připomínky a hlavně za veškerý společný čas trávený v prostorách studovny během psaní této práce. Radě studentského grantu za udělení finančních prostředků nezbytných pro řešení mé rigorózní práce. Všem pedagogům, kteří mi umožnili realizovat výzkum v jejich třídách. RNDr. Janu Řezníčkovi, Ph.D., Doc. RNDr. Václavu Vančatovi, CSc., RNDr. Vladimíru Přívratskému, CSc. a dalším členům katedry za jejich nenahraditelné rady a poskytnutou literaturu. Všem blízkým přátelům za jejich vstřícnost a ochotu neustále projevovat zájem k mým poznatkům týkající se této práce. Své rodině za jejich podporu a důvěru během mého „dlouholetého“ studia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Lucie Müllerová 2.03 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Lucie Müllerová 21.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Lucie Müllerová 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Lucie Müllerová 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 565 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 130 kB