velikost textu

Vymezení úlohy NR1 podjednotky NMDA receptoru v patofyziologii schizofrenie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vymezení úlohy NR1 podjednotky NMDA receptoru v patofyziologii schizofrenie
Název v angličtině:
Role of NMDA NR1 subunit in pathophysiology of schizophrenia
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Monika Vrajová, Ph.D.
Id práce:
131877
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Práce je zaměřena na roli NR1 podjednotky N-methyl-D-aspartátového receptoru v patofyziologii schizofrenie. Význam této podjednotky jsme studovali v animálním modelu, kde byly potkanům (kmene Wistar) do hipokampů aplikovány antisense oligodeoxynukleotidy (aODN) proti NR1, NR2A a NR2B podjednotkám (všechny kombinace). V chování jsme se zaměřili na změny v sensorimotorickém zpracování informací, hodnocené pomocí prepulzní inhibice úlekové reakce. Posléze jsme hodnotili exprese proteinů jednotlivých podjednotek a také exprese proteinů postsynaptické density (PSD-93, PSD-95). Výsledky našich experimentů ukázaly, že ani jedna z aplikovaných kombinací aODN nevyvolá významnou změnu prepulzní inhibice. Jedním z nejdůležitějších výsledků je statisticky významný pokles exprese PSD-95 ve skupinách s aplikací aNR2B a aNR2B.Další část disertační práce je věnována post mortem studii, kde jsme hodnotili expresi panNR1 podjednotky a jejích sestřižených variant na úrovni mRNA a proteinu v hipokampech pacientů, kteří trpěli schizofrenií a v hipokampech kontrol. V expresi mRNA panNR1 se ukázalo, že rozdíly mezi levým a pravým hipokampem jsou významně větší u pacientů než u kontrol. Sestřižené varianty na úrovni mRNA ukázaly pokles dvou izoforem (NR1-2, NR1-4) u pacientů oproti kontrolám. Exprese proteinů panNR1 i varianty NR1C1 vykázaly statisticky významnou interakci laterality a pohlaví. V levém hipokampu pacientů mužů byl významný pokles panNR1 oproti kontrolám.Poslední část práce je zaměřená na význam regulátoru proteinové signalizace 4 (RGS4) v patofyziologii schizofrenie. Zde jsme v neuroblastomové buněčné linii hodnotili vliv snížené exprese genu RGS4 na expresní profil buněk. Výsledky ukázaly změnu exprese 67 genů, přičemž zde byly dvě funkční skupiny. Jedna byla tvořena geny pro histony a druhá geny pro transkripční faktory. Druhá skupina je však diskutabilní vzhledem k použité buněčné linii. Vztah snížené exprese RGS4 k neurotransmiterovým systémům tradičně spojovaným se schizofrenií jsme na genové úrovni nepotvrdili.
Abstract v angličtině:
Summary Our work is focused on the role of NR1 subunit of N-methyl-D-aspartate receptor in pathophysiology of schizophrenia. In animal model using separately or in combination, antisense oligodeoxynucleotide (aODN) for NR1, NR2A and NR2B subunit of NMDAR, we affected expression of these proteins in rat hippocampus. We assessed prepulse inhibition of acoustic startle reaction (PPI) in rats and protein expression of NMDAR subunits and expression of PSD proteins. There were significant differences in expression of PSD-95 and NR1 between groups. Application of aODN (NR2A, NR2B) was associated with a significant decrease of PSD-95. PPI and expression of NR2A, NR2B and PSD-93 were not changed after aODN application.The next part of the work concentrates on a human post mortem study. To assess actual changes in the expression of the NR1 subunit and its isoforms, we measured absolute differences in the levels of mRNA/protein for panNR1, as well as the individual mRNA/protein isoforms in the post mortem left/right hippocampus of patients with schizophrenia in comparison with non-psychiatric subjects. There were no significant differences in the panNR1 subunit mRNA expression, but the absolute left/right differences were much more pronounced in the patients with schizophrenia. The expression of splice variants in the mRNA level indicated decrease of the NR1-4b and NR1-2b isoform in the hippocampus of schizophrenic patients. Expression of NR1 and NR1 C1 showed significant interactions of laterality and sex. Protein levels of the NR1 subunit in the left hippocampus in male schizophrenic patients were lower than controls. The last part of the work is focused on the role of regulator of G protein signalization 4 (RGS4) in pathophysiology of schizophrenia. To elucidate this role of RGS4 we silenced RGS4 using siRNAs in human neuroblastoma cell lines and we studied the effects of differential RGS4 expression by microarray.The cell lines with downregulated expression of RGS4 showed 67 genes with changed expression. We have detected two functional subgroups of genes which might be implicated in schizophrenia pathophysiology: histone genes and genes for transcription factors. The changes in TF expression observed in our experiment might be a side effect of the neuroblastoma cell line used. We did not detect changes in expression of any of the genes directly connect with neurotransmiter systems associated with schizophrenia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Monika Vrajová, Ph.D. 1.48 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Monika Vrajová, Ph.D. 568 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Monika Vrajová, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Monika Vrajová, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 80 kB