velikost textu

Obecní samospráva se zaměřením na postavení orgánů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obecní samospráva se zaměřením na postavení orgánů
Název v angličtině:
Municipal self-government with focus on the position of the bodies
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ivana Němcová
Vedoucí:
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Id práce:
131876
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 11. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obecní samospráva, obec, orgány obce
Klíčová slova v angličtině:
municipal self-government, municipality, municipal bodies
Abstrakt:
Abstrakt (resumé) Rigorózní práce s názvem Obecní samospráva se zaměřením na postavení orgánů se věnuje obecní samosprávě v České republice a Slovenské republice. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na obecní samosprávu, charakterizovat orgány obcí a vzájemné vztahy mezi nimi, zhodnotit a porovnat právní úpravu v České republice a Slovenské republice a v neposlední řadě upozornit na problémové otázky, rozebrat je a navrhnout možný způsob řešení. Práce je rozdělena do devíti kapitol, které jsou ještě dále členěny (vyjma druhé kapitoly). Na začátku se práce zabývá vymezením pojmů souvisejících s tématem práce, dále stručně charakterizuje základní modely obecního uspořádání v Evropě z pohledu české právní vědy a zahraniční literatury. Následně je popsán historický vývoj obecní samosprávy, v němž jsou zdůrazněny nejdůležitější právní dokumenty a jejich význam. Následuje vymezení pojmu obec, jejích základních znaků s tím, že důraz je kladen na samostatnou a přenesenou působnost obce. Jádrem rigorózní práce je vymezení současných problematických otázek obcí se zaměřením na majetkoprávní problematiku, financování přenesené působnosti, velký počet malých obcí, a charakteristika orgánů obcí. Pozornost je věnována zastupitelstvu obce, jeho pravomoci (zejména normotvorné) a působnosti a orgánům zastupitelstva obce se zaměřením na problematické otázky. Další kapitola práce popisuje radu obce, její pravomoc a působnost, zasedání rady obce a s tím související otázku poskytování informací o činnosti rady obce. Zmíněny jsou rovněž orgány rady obce. Osmá kapitola práce obsahuje problematické otázky související s postavením starosty obce. V jednotlivých kapitolách práce (vyjma kapitoly druhé a kapitoly deváté) je pozornost nejprve věnována české právní úpravě a poté slovenské právní úpravě. Obě právní úpravy jsou zhodnoceny a jsou uvedeny shodné a odlišné rysy. Závěr rigorózní práce je věnován úvahám de lege ferenda týkajícím se přímé volby starosty obce v České republice se zaměřením na klady a zápory přímé volby starosty obce, důsledky pro organizaci obce a změny právní úpravy související se zavedením přímé volby starosty.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis called Municipal self-government with focus on the position of the bodies describes municipal self-government in the Czech Republic and in the Slovak Republic. The purpose of the thesis is to analyse municipal self-government, to characterize municipal bodies and their mutual relations, to assess and compare the legislation in the Czech Republic and in the Slovak Republic and finally to notify of problematic issues, analyse them and suggest possible ways how to solve them. The thesis is composed of nine chapters, which are divided into subchapters (except for the second chapter). Throughout the introduction the thesis deals with terms related to this topic, further basic models of municipal arrangement in Europe are concisely characterized from the perspective of the Czech jurisprudence and foreign literature. Subsequently historical development of munucipal self-government is described. The most important legal documents and their importance are emphasized. Subsequently municipality, its basic characters with emphasis on the separate autority of municipality and the delegated authority of municipality are defined. The chapters forming the core of the thesis contain current problematic issues of municipalities with focus on the proprietary issue, financing of the delegated authority, large number of small municipalities and characteristics of the bodies. The municipal board, its authority (especially regulatory power) and jurisdiction, and bodies of the munucipal board with focus on problematic issues are addressed. In the following chapter the municipal council, its authority and jurisdiction, sessions of the municipal council and related issues of disclosure of information are described. Also bodies of the municipal council are mentioned. The eighth chapter contains problematic issues related to the position of the mayor. In individual chapters of the thesis (except for the second chapter and the ninth chapter) first the Czech legislation and then the Slovak legislation are discussed. Both legislations are assessed and the similarities and differences are mentioned. In the last chapter of the thesis considerations de lege ferenda of the direct election of the mayor in the Czech Republic are solved focusing on pros and cons of the direct election of the mayor, the consequences for the organization of municipality and legislative changes related to the introduction of the direct election of the mayor.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ivana Němcová 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ivana Němcová 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ivana Němcová 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Josef Vedral, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 171 kB