velikost textu

Populační a geografická proměnlivost létavců (Miniopterus) v západní Palearktidě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Populační a geografická proměnlivost létavců (Miniopterus) v západní Palearktidě
Název v angličtině:
Population and geographic variation in long-winged bats (Miniopterus) in the western Palaearctic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Jan Šrámek
Id práce:
131857
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
28. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt V této práci byla prostřednictvím multidisciplinárního přístupu (morfometrická kraniální, dentální, fenetická a tvarová analýza; molekulárně genetická analýza mt genu ND2) detailně prostudována pohlavní a zejména geografická proměnlivost různých populací rodu Miniopterus ze západní Palearktidy a navazujících oblastí: Miniopterus schreibersii (Maroko, západní Evropa, Panonie, Balkán, Kréta, Blízký východ, Střední východ), Miniopterus natalensis (Jemen, Etiopie) a Miniopterus inflatus (Etiopie). U druhu Miniopterus schreibersii byla testována a následně prokázána existence pohlavního dimorfizmu: samci mají lebky celkově větší a oproti samicím relativně vyšší, kratší a užší. Mandibuly mají celkově větší samice, stejně jako více než polovinu dentálních rozměrů. Samci mají výrazně větší špičáky a celkově, ku ostatním dolním premolárům, relativně vyšší dolní P4. Pohlaví se navzájem nejvíce liší ve tvaru P4 a horních molárů. Hodnocením mezipopulační variability druhu Miniopterus schreibersii bylo zjištěno, že vzorky západoevropské, panonské, balkánské, krétské, sicilské, gruzínské, příbřežní turecké a marocké nejspíše náležejí poddruhu M. s. schreibersii. Afgánské, íránské, ázerbájdžánské a vnitrozemní turecké pak poddruhu M. s. pallidus. Blízkovýchodní vzorky (jižní Anatolie, Kypr, Libanon, Sýrie), zjevně náležejí stejné taxonomické jednotce jako evropské populace, tedy poddruhu M. s. schreibersii. Vzorky z Jordánska, pocházející na rozdíl od ostatních levantiských vzorků z východní strany Velkého riftu, náležejí stejné formě jakou představují populace východního Turecka a Středního východu, tedy poddruhu M. s. pallidus. Zjištěná míra odlišností marockých vzorků (vyjma publikovaných vzorků z Agadiru) od populací poddruhu M. s. schreibersii je pak na úrovni subspecie. Výsledky molekulární analýzy ukázaly, že studované vzorky z Afro- arabských lokalit (Jemen, Etiopie), hodnocených dosud jako příslušníci M. schreibersii anebo nověji M. natalensis, jsou od vzorků obou druhů z Evropy a jižní Afriky zcela odlišné a tedy, že obě druhová jména jsou pro tuto populaci nepoužitelná (místo nich navrhuji užívat jméno M. arenarius Heller, 1912). Stejná skutečnost byla prokázána i u vzorků druhu Miniopterus inflatus z Etiopie, které se ukázaly odlišné od vzorků z Ugandy.
Abstract v angličtině:
Abstract In this study the sexual and geographical variations in the genus Miniopterus were deeply investigated, using multidisciplinary analysis (morphometric cranial, dental, fenetic and shape analysis; molecular analysis of mt gene ND2). Different populations from western Palearctic and adjacent regions were analysed: Miniopterus schreibersii (Morocco, West Europe, Pannonia, Balkans, Crete, Near East, Middle East), Miniopterus natalensis (Yemen, Ethiopia) a Miniopterus inflatus (Ethiopia). Extensove samples of Miniopterus schreibersii were tested and existence of sexual dimorphism in cranial constitution was showed: males had generally bigger and relatively higher, shorter and narrower skulls than females; female mandibles were generally bigger than the male ones, females showed also more robust and larger teeth than males. On the other hand, males had markedly bigger canines and relatively higher P4 (in relation to other premolares). The sexes also deiffered in shape of P4 and upper molars. According to the interpopulation variation found, Miniopterus schreibersii samples from West Europe, Pannonia, Balkans, Crete, Sicily, Georgia, coastal Turkish and Moroccan areas belong most probably to the subspecies M. s. schreibersii (Kuhl, 1817). The samples from Afganistan, Iran, Azerbaijan, and from localities of central and eastern Turkey belong to the subspecies M. s. pallidus Thomas, 1905. Samples from the Near East (southern Anatolia, Cyprus, Lebanon, Syria) belong to the same taxonomic unit as the European populations (M. s. schreibersii). The samples from NW Jordan, in contrast to other Levantine samples, represent the same form as those of eastern Turkey and the Middle East (M. s. pallidus). The level of difference found between the Moroccan and Euro-Levantine samples (except of two samples refferred to opriginate in Agadir, W Morocco) suggests an existence of another subspecies of M. schreibersii in NW Africa. The results of molecular genetic analysis showed that the examined samples from Afro-Arabian localities (Yemen, Ethiopia), previously known as M. schreibersii and later on as M. natalensis, are substantially distinct from the samples of these species from Europe and South Africa and both the names are unavailable for these populations (I suggest to use the name M. arenarius Heller, 1912 instead). An identical pattern was shown for the samples of Miniopterus inflatus from Ethiopia, which deeply differed from those from Uganda and thus, these two samle groups do not belong to the same species.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jan Šrámek 10.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jan Šrámek 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jan Šrámek 7 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. 81 kB