velikost textu

Zkušenost holocaustu: osud a dílo Jeana Améryho a Prima Leviho

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zkušenost holocaustu: osud a dílo Jeana Améryho a Prima Leviho
Název v angličtině:
The Experience of the Holocaust: The Fate and Works of Jean Améry a Primo Levi
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Štětinová
Vedoucí:
Mgr. Daniel Putík
Oponent:
Hana Kubátová, PhD.
Id práce:
131708
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Soudobé dějiny (HVK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Holocaust, Jean Améry, Primo Levi, Osvětim, Bez viny a bez trestu, Vztáhnout na sebe ruku: rozprava o dobrovolné smrti, Je – li toto člověk, Potopení a zachránění
Klíčová slova v angličtině:
Holocaust, Jean Améry, Primo Levi, Auschwitz, At the Mind's Limits: Contemplations by a Survivor of Auschwitz and Its Realities, On Suicide: A Discourse on Voluntary Death, If This Is a Man, The Drowned and the Saved
Abstrakt:
Abstrakt Tématem práce je Zkušenost holocaustu: osud a dílo Jeana Améryho a Prima Leviho. Oba dva autoři si pro svůj židovský původ prošli koncentračními tábory, a tuto skutečnost reflektují ve svých dílech. Práce má za cíl sledovat paralely v životech a dílech obou autorů. Jean Améry i Primo Levi pocházeli z židovských nepraktikujících rodin, čímž byl determinován jejich postoj k vlastnímu židovství. Oba dva se zapojili během druhé světové války do odboje a byli následně posláni do koncentračního tábora v Osvětimi. Jean Améry byl kromě Osvětimi transportován ještě do dalších dvou koncentračních táborů. Po skončení druhé světové války začali své zkušenosti reflektovat ve svých dílech. Jean Améry i Primo Levi spáchali mnoho let po válce sebevraždu. Ve srovnání s jinými židovskými autory píšících o holocaustu (Theodor W. Adorno, Hannah Arendtová, Bruno Bettelheim, Viktor Frankl nebo Raul Hilberg) se Jean Améry a Primo Levi vyjadřovali ke specifičtějším a do jisté míry podobným otázkám. Klíčovým tématem pro Jeana Améryho bylo postavení intelektuála v Osvětimi, ale i Primo Levi toto téma reflektoval. Dalším tématem, kterým se zabývali oba autoři je existence či neexistence Boha, dále otázka kolektivní viny německého národa a hierarchie mezi vězni v koncentračním táboře. Práce tedy zkoumá nejenom podobnosti v životech obou autorů, ale především to, ke kterým podobným otázkám se vyjadřují, a jestli se jejich názory v těchto případech shodují, anebo rozcházejí.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of the present thesis is “The Experience of Holocaust: The Fate and Works of Jean Améry and Primo Levi”. Both authors experienced imprisonment in concentration camps due to their Jewish origin, and this fact is reflected in their works. The thesis aims to follow the parallels in the lives and works of both the authors. Jean Améry and Primo Levi came from nonpracticing Jewish families. This determined their own attitude towards Jewishness. Both of them joined the resistance during World War Two and were consequently sent to the concentration camp in Auschwitz. Apart from Auschwitz, Jean Améry was transported to two other camps. When WWII finished, they began to reflect their experience in their works. Jean Améry, as well as Primo Levi committed suicide many years after the war. In comparison with other authors writing about the Holocaust (Theodor W. Adorno, Hannah Arendt, Bruno Bettelheim, Viktor Frankl or Raul Hilberg), Jean Améry and Primo Levi addressed more specific, and to a certain point similar problems. For Jean Améry, the essential topic is the status of an intellectual in Auschwitz, but Primo Levi reflects upon this too. Other themes recurrent in the work of both authors include: existence or non- existence of God, the question of collective guilt of the German nation or the hierarchy of camp prisoners. The thesis thus deals not only with the similarities in the lives of the authors, but focuses especially on similar topics they address and whether they agree or not.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Štětinová 297 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Štětinová 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Štětinová 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Daniel Putík 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta Hana Kubátová, PhD. 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 48 kB