velikost textu

Proměny kulturní identity v kontextu interkulturní komunikace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny kulturní identity v kontextu interkulturní komunikace
Název v angličtině:
Transformations of cultural identity in the context of intercultural communication
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Andrea Manová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Václav Soukup, CSc.
Oponenti:
Mgr. Markéta Poláková, Ph.D.
prof. PhDr. Miloš Zelenka, CSc.
Id práce:
131696
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kultura|kulturní změna|kulturní identita|imigrační politika|interkulturní komunikace.
Klíčová slova v angličtině:
culture|cultural change|cultural identity|immigration policy|intercultural communication
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem disertační práce je teoretická a empirická analýza proměn kulturní identity v kontextu interkulturní komunikace. Při zpracování zvoleného tématu byly využity jak teoretické poznatky získané studiem odborných knih a dalších relevantních pramenů, tak empirická data, která autorka shromáždila v průběhu antropologického terénního výzkumu v průběhu dvouletého pobytu v Berlíně. Hlavním cílem disertační práce bylo popsat, analyzovat a interpretovat fenomén kulturní identity v kontextu migračních procesů, globalizace a evropské utečenecké krize. Zvláštní pozornost byla proto věnována situaci cizinců, kteří se ocitli v nové odlišné kultuře a prochází náročným procesem adaptace na nové prostředí. Proměny identity cizinců a jejich vztah k majoritní kultuře je zkoumán také z hlediska různých typů imigrační politiky hostitelských zemí. V ohnisku výzkumného zájmu se tak ocitly otázky efektivity asimilační, integrační a multikulturní politiky. Mezi dílčí cíle práce patří deskripce a analýza procesů utváření, reprodukce a transformace kulturní identity do podoby identity bikulturní nebo transkulturní a identifikování bariér a faktorů ovlivňujících účinnost interkulturní komunikace. Součástí disertační práce je prezentace výsledků antropologického terénního výzkumu, který autorka realizovala v letech 2014 až 2015 mezi zahraničními studenty a lektory v univerzitním prostředí Humboldt Universität zu Berlin. Prostřednictvím dotazníkového šetření, rozhovorů a zúčastněného pozorování se u svých informátorů a respondentů pokusila identifikovat specifika interkulturní komunikace, postoje Berlíňanů k multikulturnímu soužití a analyzovat procesy adaptace cizinců na odlišné kulturní prostředí. Cílem práce byla z tohoto hlediska snaha přispět z interdisciplinární perspektivy a prostřednictvím terénního výzkumu k hlubšímu pochopení mechanismů ovlivňujícím proměnu identity cizinců a analyzovat faktory, které ovlivňují interkulturní komunikaci a multikulturní soužití. V neposlední řadě je aspirací této práce poukázat na význam interkulturní kompetence osobnosti a multikulturní výchovy jako nástroje k pochopení „jinakosti“ a kultury „těch druhých“ ve stále více globalizovaném světě. Klíčová slova v češtině: kultura, kulturní změna, kulturní identita, imigrační politika, interkulturní komunikace.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The subject of this dissertation is a theoretical and empirical analysis of the transformations of cultural identity in the context of intercultural communication. In the course of processing the chosen topic the author used the theoretical knowledge acquired by studying professional books and other relevant sources as well as the empirical data which were gathered by the author during her anthropological field research over her two-year stay in Berlin. The main objective of the dissertation was to describe, analyse and interpret the phenomenon of cultural identity in the context of migration processes, globalization and the European refugee crisis. Special attention was, therefore, paid to the situation of foreigners who find themselves in a new different culture and are going through a difficult process of adaptation to a new environment. Transformations of the foreigners identity and their relationship to the majority culture are also being studied in terms of different types of immigration policies in host countries. In the focus of the research interest were the questions of the efficiency of assimilation, integration and multicultural policy. Among the sub-objectives of the work are included the description and analysis of the processes of formation, reproduction and transformation of cultural identity into the identity of bicultural or transcultural. Also the identification of barriers and factors influencing the effectiveness of intercultural communication are mentioned. A part of the dissertation is a presentation of the results of the anthropological field research, which the author carried out between the years 2014 and 2015 among foreign students and lecturers in the academic environment at Humboldt Universität zu Berlin. Through a questionnaire survey, interviews and a participant observation of her informants and respondents she tried to identify the specifics of intercultural communication, the attitudes of the Berliners to multicultural coexistence, and to analyse the processes of foreigners adaptation to a different cultural environment. From this point of view the aim of the work was to contribute to a deeper understanding of the mechanisms affecting the transformation of the foreigners identity and the analysis of the factors that affect intercultural communication and multicultural coexistence from the interdisciplinary perspective and through field research. Last but not least, the aspiration of this work is to highlight the importance of intercultural competence personality and multicultural education as a tool to understanding "otherness" and the culture of "the others" in the increasingly globalised world. Key words in English: culture, cultural change, cultural identity, immigration policy, intercultural communication.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Manová, Ph.D. 4.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Manová, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Manová, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Andrea Manová, Ph.D. 219 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Soukup, CSc. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Markéta Poláková, Ph.D. 456 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Miloš Zelenka, CSc. 2.49 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 822 kB