velikost textu

Antropologie těla: Aplikace modelu antropologie těla na fenomén poruch příjmu potravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Antropologie těla: Aplikace modelu antropologie těla na fenomén poruch příjmu potravy
Název v angličtině:
Anthropology of Body: Application of the Model to the Eating Disorders Phenomenon
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michaela Balcerová
Školitel:
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D.
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Id práce:
131695
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 1. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
antropologie těla, lidské tělo, poruchy příjmu potravy, kultura, body image, stravování
Klíčová slova v angličtině:
anthropology of body, human body, eating disorders, culture, body image, nourishment
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem dizertační práce je teoreticko–empirická analýza a interpretace lidského těla se zvláštním přihlédnutím k poruchám příjmu potravy. Zvolená metodologie vychází z věd o kultuře, zejména z kulturní antropologie. Záměrem práce je uplatnit koncepce a teorie kulturní antropologie na výzkum v oblasti tělesnosti, konkrétně na poruchy příjmu potravy chápané jako sociokulturně podmíněné jevy. Obecným cílem práce je přispět k formování antropologie těla a systematicky budovat její teoretické a metodologické základy. Specifickým cílem práce je aplikace vytvořeného modelu antropologie těla na výzkum poruch příjmu potravy. V dizertační práci postupuji od nejobecnějšího pojetí až k partikulárním výstupům. Práce je rozdělena na tři vzájemně provázané části. Předmětem prvního bloku je expozice tématu, totiž společenskovědních koncepcí a přístupů k tělesnosti. Tato část práce má výrazně diachronní charakter výkladu tématu. Ve druhé části podávám koncepci studia tělesnosti na třech strukturálních úrovních, přičemž se opírám o koncepci antropologie těla a aplikuji ji na fenomén poruch příjmu potravy. V empirické části prezentuji výsledky vlastního výzkumného šetření zaměřeného na zjišťování body image osob s poruchami příjmu potravy. Za tímto účelem jsem zvolila uplatnění projektivních kresebných technik. Jsou zde prezentovány výsledky výzkumu kresby vlastní siluety, jež probíhala jak ve skupině osob s poruchami příjmu potravy, tak v kontrolní skupině osob bez obtíží se stravováním. Bylo zjištěno, že účastnice výzkumu z obou skupin samy sebe vidí širší, než ve skutečnosti jsou. Prostřednictvím druhé kresebné techniky bylo zjišťováno, co spojuje představu osob s poruchou příjmu potravy o tom, jak vypadaly před pěti lety, jak vypadají nyní a jak předpokládají, že budou vypadat za pět let. Ukázalo se, že v kresbách se objevují opakující se prvky a že osoby s poruchami příjmu potravy se v budoucnu kreslí štíhlejší, než v současnosti, přičemž věří, že zhubnutí jim přinese pocit štěstí. Klíčová slova: antropologie těla, lidské tělo, poruchy příjmu potravy, kultura, body image, stravování
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of the thesis is a theoretical and empirical analysis of the human body, which is examined through the prism of eating disorders. Methodologically, the project rests upon the core methods of cultural anthropology. The purpose of the thesis is an application and testing of concepts apply concepts developed by the author of the thesis to research embodiment, specifically eating disorders perceived as culturally conditioned phenomena. The broader goal is thus to contribute to the development of the field of anthropology of body and contribute to the development of its theoretical and empirical foundations, while its specific aim is to apply the model of anthropology of body to the research of eating disorders. The thesis proceeds from the general interpretation to the specific research agenda It is divided into three interrelated sections. The first part presents a summary of concepts and approaches to embodiment in social sciences, accentuating a diachronic perspective. In the second section the concept of embodiment is outlined introducing three structural levels. Anthropology of body serves as a starting point for tackling the issue of eating disorders. The third part is an empirical section. The outputs of the research on the body image of people with eating disorders are presented, analysed and interpreted. Projective drawing techniques are engaged as a core method. A group of people with eating disorders and a control group were asked to outline their bodies on a piece of paper. This investigation shows that subjects in both groups perceive themselves larger than they actually are. Using another drawing technique, the next part investigates connections between the images people with eating disorders have of themselves in three different stages of their lives: each participant depicts how she thought she looked like five years ago, how she looks like now and finally what her predictions is regarding her appearance in five years. This study clearly proves the drawings having repeating elements. People with eating disorders depict themselves thinner in the future than in the present believing that the weight loss will bring them happiness. Keywords: anthropology of body, human body, eating disorders, culture, body image, nourishment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Balcerová 17.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Balcerová 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Balcerová 85 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Michaela Balcerová 756 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 170 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D. 237 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 213 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.55 MB