velikost textu

Zoologické preparační techniky ve školní praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zoologické preparační techniky ve školní praxi
Název v angličtině:
Zoological Preparation Techniques in School Practice
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Tereza Odcházelová
Oponenti:
Jan Mourek, Ph.D.
Mgr. Petr Šíma
Id práce:
131669
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (RIGO BI)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
6. 2. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
preparační techniky, zoologie, didaktika, e-learning, výukové pomůcky
Klíčová slova v angličtině:
preparation techniques, zoology, didactics, e-learning, teaching aids
Abstrakt:
Abstrakt V diplomové práci popisuji vybrané metody tvorby trvalých makroskopických zoologických preparátů. Zabývám se tvorbou kapalinových preparátů, zaléváním živočichů do umělých pryskyřic, prosycováním objektů parafinem a tvorbou balků drobných savců. Všechny jmenované metody jsem úspěšně ověřila v praxi a v případě metodických potíží optimalizovala pro použití ve školních podmínkách. V práci odpovídám na otázky, které by mohly doprovázet průběh preparací, například: jak správně konzervovat živočicha; kde živočicha legálně získat; jakým způsobem u objektu zachovat přirozenou barvu; které materiály pro preparace používat a některé další. Podle současných trendů jsem veškeré návody na provedení jednotlivých preparačních metod zpracovala nejen textově, ale i do on-line příručky ve formě webové stránky. Pro větší názornost postupů jsem příručku doplnila videosekvencemi, fotografiemi a schématy. Pomocí zmíněného e-learningového kurzu bude učitel schopen rozšířit školní sbírky o vlastní trvalé zoologické preparáty a dozví se, které typické znaky jednotlivých živočichů by měl na daném typu pomůcek ukazovat. V rámci své práce jsem dále uskutečnila dotazníkový průzkum zaměřený na používání různých typů pomůcek při výuce přírodopisu a biologie. Oslovila jsem učitele základních i středních škol napříč všemi kraji České republiky. Dotazník jsem rozeslala v on-line podobě a odpovědělo na něj 322 z 1636 respondentů. Výsledky ukazují, že ačkoliv si učitelé trvalých zoologických preparátů cení, používají je v porovnání s jinými výukovými prostředky výrazně méně, než multimediální prostředky a trojrozměrné modely. To může souviset s nedostatkem tohoto typu pomůcek na českých školách. Podle mého výzkumu jsou učitelé ochotni vyrábět si vlastní preparáty, ale nemají na to příliš času nebo informací, kde hledat příslušné návody. V rámci dotazníku jsem respondentům nabídla on-line příručku pro tvorbu trvalých zoologických preparátů, o kterou většina z nich projevila zájem. Zjišťovala jsem představy učitelů ohledně její náplně. Na základě vyplněných odpovědí jsem některé požadavky do zmiňované příručky zařadila. Klíčová slova: preparační techniky, zoologie, didaktika, e-learning, výukové pomůcky
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis consists of description of chosen methods of permanent macroscopic zoological preparations. I verified successfully all the methods in practice and in case of methodological difficulties I optimized them for use in the school environment. In this work I answered the questions that could come up throughout the preparation process, for example: how to preserve the animal correctly; where to acquire the animal legally; what is the best way to maintain the animal’s natural colour; what materials to use for the preparation and so on. According to current approaches I created not only a text based version of the manual of all verified preparation methods, but also an online version in form of a web site. To clarify the methods I included video sequences, photographs and schemes. With this e- learning course a teacher will be able to extend the school collection with his own preparations and also will be able to recognize what significant characteristics to point out. As a part of my work I have done a questionnaire focused on using various types of equipment in biology lectures. I have asked primary school teachers and high school teachers from all regions in the Czech Republic. This questionnaire was sent online and 322 out of 1636 people responded. The answers tell us that teachers appreciate permanent zoological preparations, but they use them much less in comparison to the other teaching aids. This could be caused by lack of this equipment in Czech schools. According to the results of my research, teachers are keen to produce their own preparations, but they do not have enough time or information where to find appropriate instructions. I offered the online manual to the teachers as a part of my questionnaire and I tried to find out about their idea of the manual’s contents. Based on their feedback I therefore included some of the suggestions in it. Keywords: preparation techniques, zoology, didactics, e-learning, teaching aids
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Tereza Odcházelová 9.66 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Tereza Odcházelová 5.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Tereza Odcházelová 270 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Tereza Odcházelová 265 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Mourek, Ph.D. 19 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Šíma 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 131 kB