velikost textu

Slovesa v učebnicích češtiny pro neslyšící

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Slovesa v učebnicích češtiny pro neslyšící
Název v angličtině:
Verbs in Czech textbooks for the Deaf
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kateřina Horáková
Vedoucí:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Konzultant:
PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Id práce:
131643
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Český jazyk a literatura — Čeština v komunikaci neslyšících (CL CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
slovesa, učebnice, psaný jazyk, český jazyk, český znakový jazyk, neslyšící studenti
Klíčová slova v angličtině:
verbs, textbooks, written language, czech language, Czech sign language, Deaf students
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem práce jsou učebnice češtiny pro české neslyšící a učebnice češtiny pro slyšící cizince. Práce se zaměřuje na výklad sloves v nich. Celá problematika je zasazena do širšího rámce metod a postupů využívaných ve vzdělávání neslyšících žáků. V první části je nastíněna problematika výuky češtiny českých neslyšících jako taková, zvláště pak výuka češtiny jako druhého/cizího jazyka. Pozornost je věnována metodám výuky cizích jazyků. Podrobněji se práce věnuje slovesům v českém jazyce a v českém znakovém jazyce, jejich funkčním a strukturním odlišnostem. Ve druhé části je provedena excerpce dostupných učebnic češtiny pro neslyšící žáky a studenty a učebnic češtiny pro slyšící cizince. Směřuje se zejména k výkladu sloves. Třetí část práce nabízí rozhovory s učiteli ze základních škol pro sluchově postižené. Rozhovory jsou zaměřené na jejich pojetí výuky češtiny obecně, na využívané učebnice a na úskalí spojená s výukou sloves. Závěr práce nabízí shrnutí obecných charakteristik učebnic češtiny pro neslyšící a učebnic češtiny pro slyšící cizince, zejména jejich pojetí výkladu sloves. Excerpovaný materiál je výsledně propojen se získanými poznatky z rozhovorů. Klíčová slova: slovesa, učebnice, psaný jazyk, český jazyk, český znakový jazyk, neslyšící studenti
Abstract v angličtině:
Abstract The textbooks for Czech deaf people and textbooks for hearing foreigners is the subject of this thesis. The thesis focuses on the interpretation of verbs in them. The whole issue is framed within the broader framework of methods and procedures used in the education of deaf students. The first part deals with the problems of teaching Czech deaf people from the Czech Republic, especially teaching Czech as a second / foreign language. Attention is paid to methods of teaching foreign languages. The thesis is devoted to verbs in Czech language and Czech sign language, their functional and structural differences. The second part is a compilation of available textbooks of Czech language for deaf students, and textbooks of Czech language for hearing foreigners. It is directed mainly to the interpretation of verbs. The third part offers interviews with teachers from primary schools for the hearing impaired. The interviews are focused on their approach to teaching Czech in general, used textbooks, and the difficulties associated with teaching verbs. The conclusion of the thesis provides a summary of the general features of textbooks of Czech language for the deaf and textbooks of Czech language for hearing foreigners, especially their conception of the interpretation of verbs. Excerpted material is expressly linked to obtained knowledge of the interviews. Key words: verbs, textbooks, written language, Czech language, Czech sign language, Deaf students
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Horáková 1.13 MB
Stáhnout Příloha k práci Kateřina Horáková 280 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Horáková 148 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Horáková 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 337 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 497 kB